Sjøbunnen rundt Farsund har vært sterkt forurenset av PAH, PCB, TBT og tungmetallene arsen, kobber, bly, sink og kvikksølv.

Hva er kildene til forurensningen?

Hovedkilden er industri- og havnevirksomhet. Blant annet har det vært laste- og lossevirksomhet av fast bek ved aluminiumsverket Alcoa Lista, tidligere Elkem aluminium.

Lundevågen har en lang skipshistorie og har tidligere vært anløpssted for dampskip. Handels- og transportaktivtetene er trolig hovedkilden til PAH-forurensningen i fjorden. I tillegg har avrenning fra byen og småbåthavner bidratt til forurensningen.

Det er stor skipsaktivitet i havnen. Skipsanløp virvler opp forurenset sjøbunn og sprer forurensning i Lundevågen.

Behov for opprydding i fire delområder i Lundevågen

Undersøkelser og risikovurderinger av sjøbunnen viste at det var utlekking og spredning av miljøgifter fra sjøbunnen i Lundevågen. Miljøgiftene utgjorde en uakseptabel risiko for helse og miljø.

Risikovurderingen viste at det var behov for å gjøre tiltak i fire delområder:

  • Lundevågen
  • Smalsundet
  • Kommunekaia
  • Verneområdet

Det var spesielt nivåene av PAH og PCB som var utslagsgivende for at det ble anbefalt å gjennomføre tiltak.

Gjennomført opprydding

Prosjektet Rene Listerfjorder er et samarbeid mellom Farsund, Kvinesdal og Flekkefjord kommune, ansvarlige forurensere, Statsforvalteren i Agder og Miljødirektoratet.

Prosjektet ryddet opp i sjøbunnen i fire delområder i Lundevågen fra oktober 2017 til januar 2018. Oppryddingen ble gjort ved å dekke til forurenset sjøbunn med rene masser. 

Samarbeid og spleiselag

Utgiftene til oppryddingen ble delt mellom Farsund kommune, Miljødirektoratet og bedriften Alcoa Lista.

Overvåkning viser at målet er oppnådd

Overvåkning viser at konsentrasjonen av metaller, PAH og PCB i sedimentet er betydelig redusert sammenlignet med før tiltakene ble gjort. Målet for oppryddingen er nådd.