Sjøbunnen rundt Farsund har vært sterkt forurenset av PAH, PCB, TBT og tungmetallene arsen, kobber, bly, sink og kvikksølv.

Hva er kildene til forurensningen?

Hovedkilden er industri- og havnevirksomhet. Blant annet har det vært laste- og lossevirksomhet av fast bek ved aluminiumsverket Alcoa Lista, tidligere Elkem aluminium.

Lundevågen har en lang skipshistorie og har tidligere vært anløpssted for dampskip. Handels- og transportaktivtetene er trolig hovedkilden til PAH-forurensningen i fjorden. I tillegg har avrenning fra byen og småbåthavner bidratt til forurensningen.

Det er stor skipsaktivitet i havnen. Skipsanløp virvler opp forurenset sjøbunn og sprer forurensning i Lundevågen.

Behov for opprydding i fire delområder i Lundevågen

Undersøkelser og risikovurderinger av sjøbunnen viste at det var utlekking og spredning av miljøgifter fra sjøbunnen i Lundevågen. Miljøgiftene utgjorde en uakseptabel risiko for helse og miljø.

Risikovurderingen viste at det var behov for å gjøre tiltak i fire delområder:

  • Lundevågen
  • Smalsundet
  • Kommunekaia
  • Verneområdet

Det var spesielt nivåene av PAH og PCB som var utslagsgivende for at det ble anbefalt å gjennomføre tiltak.

Gjennomført opprydding

Prosjektet Rene Listerfjorder er et samarbeid mellom Farsund, Kvinesdal og Flekkefjord kommune, ansvarlige forurensere, Statsforvalteren i Agder og Miljødirektoratet.

Tildekking av de fire delområdene med nye, rene masser ble ferdigstilt i 2018.

Kostnadsfordeling

Utgiftene til oppryddingen ble delt mellom Farsund kommune, Miljødirektoratet og bedriften Alcoa Lista.

Etter overvåking

Prosjektet har nå gått over i en fase med etterovervåking. I praksis betyr dette at kommunen overvåker om laget som dekker til sjøbunnen fremdeles er intakt og fungerer etter hensikten. Overvåkning som har blitt gjort viser at mengden organiske miljøgifter er betydelig redusert etter oppryddingen. 

I tillegg undersøkes sjøbunnen for å finne ut om bunnfauna og artsmangfold er kommet tilbake. Overvåking skjer i tråd med tillatelsens krav til dette. 

Les mer