Indrevika, innerst i Fedafjorden, er mest forurenset med miljøgiften PAH og tungmetallet kvikksølv. Det er også høy forurensning av andre tungmetaller som bly, kobber, kadmium og sink, i tillegg til TBT. 

Hva er kildene til forurensningen?

Hovedkilden til miljøgiftene er industrivirksomhet. PAH kommer fra Eramet Norway i Kvinesdal. Eramet har fortsatt utslipp av PAH til sjø, men har redusert utslippene betydelig.

Kvikksølvforurensningen kommer fra Trælandsfos AS. Industriaktiviteten ble avsluttet på 1980-tallet.

På grunn av strømningsforhold i området har PAH og kvikksølvforurensningen blandet seg og blitt spredd i store deler av Indrevika. Forurensningen av PAH og kvikksølv er høyest mellom Trælandsfos og Kleven brygger.

Behov for opprydding i Indrevika

Undersøkelser og risikovurderinger i Fedafjorden viser at det pågår spredning av miljøgifter fra sjøbunnen. Dette betyr at det er risiko for negative effekter på marine planter og dyr. Det er derfor nødvendig å gjennomføre oppryddingstiltak i Indrevika.

Det er laget et forslag til plan for å rydde opp i den forurensede sjøbunnen. Anbefalingen er å dekke til de forurensede områdene med rene masser. I tillegg er det planer om å fylle ut i området. Dette vil også bidra til å dekke til forurenset sjøbunn. 

Videre arbeid 

På grunn av utfyllingsplanene i området, skal den tidligere foreslåtte planen for opprydding revideres i løpet av perioden 2021-2023.

Les mer