Sjøbunnen i Flekkefjord har vært sterkt forurenset av tungmetaller som bly, kobber, krom og kvikksølv. Sjøbunnen var også forurenset av miljøgifter som PAH, PCB og TBT.

Industri- og havnevirksomhet og avrenning fra byen var hovedkilden. Båttrafikken som virvlet opp forurensning på bunnen, gjorde at miljøgiftene ble spredt over store områder. 

De største kildene til forurensning er nå stanset eller kraftig redusert.

Behov for opprydding i syv delområder

Undersøkelser viste at sjøbunnen ved Flekkefjord var forurenset og miljøgifter spredte seg. Miljøgiftene utgjorde en stor risiko for helse og miljø.

Det er gjennomført tiltak i syv områder: 

  1. Øvre Hølen (Logakanalen) 
  2. Drangeid (Grisefjorden)
  3. Slippen (Byfjorden) 
  4. Trellevika
  5. Tjørsvågstrand
  6. Simek nord som ligger i Tjørsvågbukta
  7. Simek sør som ligger mot Lafjorden

Opprinnelig tiltaksplan

Opprinnelig plan for opprydding var å mudre de grunneste områdene og dekke til områder dypere enn 12 meter. Et strandkantdeponi skulle også opprettes.

En utglidning av masser på grunn av ustabile grunnforhold, gjorde at deponiløsningen ikke kunne benyttes. Tiltaksplanen for opprydding ble derfor endret til å omfatte mindre mudring og mer tildekking enn opprinnelig planlagt.

Gjennomført opprydding

Gjennom prosjektet Rene Listerfjorder har det blitt ryddet opp i den forurensede sjøbunnen. Tiltakene har hovedsakelig vært å dekke til forurenset sjøbunn med rene masser som sand og knust stein. I tillegg er det noen steder også lagt ut et lag med aktive masser (aktivt kull) for å redusere utlekking av miljøgifter ytterligere. 

Der det er mye båttrafikk er det lagt et lag med grovere masser på toppen av tildekkingslaget for å hindre erosjon. Der det var behov for å mudre på grunn av seilingsdyp, har de fjernede massene blitt levert til godkjent mottak.

Overvåkning

Overvåkning viser at mengden organiske miljøgifter og tungmetaller er betydelig redusert etter oppryddingen. Målet er dermed oppnådd.

Miljøtilstanden skal overvåkes fremover. Dette er for å følge med på at det ikke lekker miljøgifter eller skjer ny spredning.

Samarbeid og spleiselag

Utgiftene til oppryddingen ble delt mellom Flekkefjord kommune, Miljødirektoratet og aktuelle forurensere.

Les mer