Mudring, dumping og utfylling kan føre til forurensning og negative effekter for miljøet. Sedimenter virvles opp og kan blant annet skade viktige naturverdier, kulturminner, og tekniske installasjoner i sjøen.

Mudring, dumping og utfylling kan skade miljøet 

Oppvirvling av sedimenter kan føre til negative konsekvenser for miljøet på flere måter. Forurensede sedimenter kan spres over større områder og miljøgifter overføres til vannet.

Mudring, dumping eller utfylling av masser som ikke er forurenset, vil også kunne ha negative konsekvenser for miljøet. Mye partikler i vannet kan blant annet skade gjellene til fisk og føre til at marine dyr og planter dekkes til ved at de slammes ned. Det er derfor viktig at slike arbeid foregår under kontrollerte forhold og overvåkes.

Fordi mudring, dumping og utfylling kan gi negative konsekvenser for miljøet, er hovedregelen at slike tiltak krever en tillatelse en forurensningsloven. Statsforvalteren er myndighet for dette. 

Alle tiltak krever avklaring med kommunen og statsforvalteren

Dersom du har planer om å sette i gang tiltak som å mudre, fylle ut, rydde i gammel forurensning eller andre typer tiltak i sjø og vassdrag, må du avklare hva du har lov til å gjøre med kommunen og statsforvalteren.

Kommunen vurderer tiltaket etter plan- og bygningsloven og eventuelt andre relevante lovverk. 

Statsforvalteren vurderer søknader etter

  • forurensningsregelverket
  • naturmangfoldloven
  • vannforskriften
  • laks- og innlandsfiskeloven
  • vannressursloven

Miljødirektoratet behandler klager på statsforvalterens avgjørelser i mudre-, dumpe-, og utfyllingssaker.

Det kan også være at andre myndigheter må vurdere tiltaket, for eksempel etter kulturminneloven eller havne- og farvannsloven.

Selv mindre tiltak i sjøbunnen langs kysten eller i vassdrag må sjekkes ut med statsforvalteren. Dette kan være tiltak som mudring ved en brygge, utfylling med jord- og steinmasser i sjø, eller etablering og/eller vedlikehold av en sandstrand.

Kunstige sandstrender kan påvirke miljøet negativt på flere måter ved at

  • Viktige naturtyper kan slammes ned.
  • Grunne områder i og ved sjø som kan være viktige oppvekst- og beiteområder for fisk og fugl kan fortrenges.
  • Fremmede arter kan innføres og fortrenger lokale arter.

I tillegg kan tiltaket hindre allmennhetens frie ferdsel i naturen.

Les mer

Viktige veiledere for tiltak i sjøbunn

Veiledere og faktaark for å håndtere og risikovurdere opprydding i forurenset grunn, mudring og dumping.

Tidligere versjoner av veiledere

Tidligere versjoner av veiledere om risikovurdering og klassisfisering

Lover og forskrifter

Viktige lover og forskrifter

Under finner du aktuelle lover og forskrifter som er relevante for opprydning i forurenset sjøbunn, mudring, dumping og plassering av materiale i vassdrag og sjø.

Forurensningsforskriftens kapittel 22 om mudring og dumping i sjø og vassdrag er særlig relevant.

Relaterte nettsider om sjøbunn