Dersom du har planer om å sette i gang med tiltak som å mudre ved en brygge, lage en sandstrand, fylle ut med rene jord- og steinmasser i sjø, eller rydde opp i gammel forurenset sjø- eller elvebunn, må du først avklare med kommunen og statsforvalteren hva du har lov til å gjøre og om det er nødvendig å søke om tillatelse til å gjennomføre tiltaket.  

Ta kontakt med kommunen først

Kommunen vil sjekke om tiltaket kan tillates ifølge plan- og bygningsloven, kommuneplanen og andre viktige planer. I kystsonen kan det være rikspolitiske retningslinjer, fylkesplaner, kystsoneplaner og av og til reguleringsplaner som er styrende for hva du får lov til av tiltak. Det er alltid mulig å søke om dispensasjon fra gledene regelverk.

Du skal søke statsforvalteren om tiltaket

Du må som regel fylle ut et søknadsskjema der du oppgir informasjon om deg som søker og om området der du planlegger tiltak. Det er viktig å ha oversikt over størrelsen på tiltaket og hvor forurenset sjøbunnen er. Søknadskjema finner du på statsforvalterens nettsted. Hvis du ikke finner det der, ta kontakt med statsforvalteren i ditt fylke.

Statsforvalteren kan opplyse deg om tiltaket kan være til skade for natur og miljø. Både statsforvalteren og kommunen kan informere om naturforhold og om det er forurensning i området som må tas hensyn til. Dette er viktig informasjon som må være med i en søknad. Statsforvalteren og kommunen kan svare på spørsmål om søknadsprosessen.

Høring og dokumentasjon

Statsforvalteren sender kopi av søknaden på høring til berørte parter, med mindre det allerede er innhentet uttalelser som er lagt ved søknaden. Statsforvalteren tar med innspillene fra høringsuttalelser i sin behandling av søknaden.

All nødvendig dokumentasjon skal følge søknaden slik at saksbehandlingen blir så effektiv som mulig. Ufullstendig dokumentasjon vil forsinke saksbehandlingen. Behandlingen av en søknad starter ikke før søknaden er komplett med all nødvendig dokumentasjon.

Behandlingen av en søknad er gebyrbelagt enten søknaden avslås eller det gis tillatelse til tiltak. Gebyrsatsene er fastsatt i forurensningsforskriften.

Slik behandles søknaden

Statsforvalteren vurderer om tiltaket kan føre til fare for forurensning og negative påvirkninger på naturverdier og naturmangfold. Dersom tiltak kan føre til uakseptabel spredning av forurensning og skader eller ulemper på naturverdier i området, kan søknaden avslås. Det er ofte hensynet til naturverdier som er avgjørende når en søknad om tiltak, for eksempel mudring i skjærgården, skal vurderes.

Du vil alltid få en begrunnelse i avslaget eller i tillatelse til tiltak. En tillatelse inneholder vilkår for hvordan tiltaket skal gjennomføres. Tillatelsen gjelder for en bestemt tidsperiode. Du har også rett til å klage på vedtaket dersom du ikke er enig.

Dersom du klager skal klagen begrunnes og sendes statsforvalteren. Statsforvalteren vurderer klagen om klagen tas tilfølge eller om den skal sendes til Miljødirektoratet for vurdering. Miljødirektoratet vurderer klagen og fatter endelig vedtak.

Som hovedregel er det ikke tillat å gjennomføre tiltak i sjø og sjøbunn i perioden 15. mai til 15. september. Det skyldes hensyn til hekkende sjøfugl, friluftsliv og rekreasjon.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid