Tiltak i sedimenter kan medføre fare for forurensning, noe som er bakgrunnen for at slike saker behandles etter forurensningslovverket. Tiltak kan også påvirke havner, farleder og kulturminner. Biologisk mangfold, viktige naturområder og friluftsliv skal også tas hensyn til.

Naturmangfoldloven slår fast at enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet. Blant annet skal føre-var-prinsippet ligge til grunn for beslutningene, og skader på naturmangfoldet skal begrenses eller hindres.

Dersom det finnes naturtyper eller arter som er truet i det aktuelle området vil hensynet til naturmangfoldet ofte vektlegges tungt. I slike tilfeller er det derfor større fare for at det ikke gis tillatelse til tiltaket.

Viktige lover og forskrifter

Under finner du aktuelle lover og forskrifter som er relevante for opprydning i forurenset sjøbunn, mudring, dumping og plassering av materiale i vassdrag og sjø.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid