Undersøk naturforholdene i området

Du må selv sørge for å sjekke om det er spesielle naturforhold og naturtyper i eller rundt det området i sjø som kan bli påvirket av tiltaket. Det gjelder når tiltak gjennomføres og etter at tiltaket er gjennomført.

Du kan søke selv i Naturbase.

Alternativt kan du ta kontakt med kommunen, statsforvalteren eller en miljøteknisk konsulent for å få hjelp til å finne informasjon. Informasjon om gyteområder og lignende for ulike typer fisk finnes i databaser som Naturbase og Kystinfo.

Søknaden må vedlegges dokumentert informasjon om lokale forhold som verneområder, områder foreslått for vern, områder viktige for hekking av særlig sjøfugl, gyteområder, fiskevandringsområder og ålegressenger. All informasjon som hentes ut fra databasen må enten vedlegges digitalt eller som lenker.

Undersøk forurensningssituasjonen i området

Sjøbunnen du ønsker å mudre kan være forurenset. Derfor må du få en miljøteknisk konsulent til å ta prøver av sjøbunnen, sende prøven til analyse og få vurdert om og i hvilken grad sjøbunnen er forurenset. Hvis tiltaksområdet er veldig lite, og du kan dokumentere at det er lite sannsynlig at sjøbunnen er forurenset, kan det være du slipper å ta prøver for å undersøke om sjøbunnen er forurenset. Avklar dette med statsforvalteren.

Konsulenten skal gi deg råd og anbefale antall prøver og areal som det er nødvendig å ta prøver av. Dette kalles en kartlegging/undersøkelse. Konsulentens arbeid skal følge veiledere på fagområdet.

Resultater og vurdering av prøvene skal oppsummeres i en rapport. Rapporten skal vedlegges søknaden. Rapporten brukes av statsforvalteren til å vurdere om tiltaket kan medføre fare for oppvirvling av partikler og forurensning. Kunnskap om tidligere og nåværende forurensningskilder gir grunnlag for å vurdere behovet for miljøundersøkelser av sedimenter, dersom dette ikke er gjort tidligere.

Kravene til dokumentasjon er avhengig av tiltakets størrelse. Miljøundersøkelser må gjøres i tråd med Miljødirektoratets veileder for risikovurdering av forurenset sediment.

Undersøk om det er kulturminner i området

Det kan hende at det er nødvendig å undersøke om det finnes kulturminner innenfor området der du ønsker å gjennomføre tiltak.

Tiltak, som mudring i sjøbunnen, kan ødelegg kulturminner. Dersom det er sannsynlig at kulturminner kan bli ødelagt, bør du ta kontakt med kulturminnemyndigheten slik at de kan bistå med undersøkelser. En uttalelse eller en rapport om kulturminner skal vedlegges søknaden. Ta kontakt med fylkeskommunen og/eller Sjøfartsmuseet som har ansvar i ditt distrikt.

Kartlegg interessenter

Du bør informere naboer og andre du tror kan ha interesse av eller vil bli berørt av tiltaket, slik at du unngår interessekonflikter. Det er viktig med god informasjon og kommunikasjon.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid