Tre hovedproblemer i Oslofjorden

Den økologiske tilstanden i Oslofjorden er under sterkt press. Det er tre hovedårsaker til dette:

  1. Forurensing fra landbruk, avløp og industri, med for stor tilførsel av næringsstoffene nitrogen og fosfor samt ulike miljøgifter. 
  2. Langvarig overfiske, med blant annet bunntråling som ødelegger for livet på havbunnen.
  3. Bygging i strandnære områder, som stenger allmennheten ute fra friluftsliv og gir økt belastning på økosystemene.

Helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden

Regjeringen vedtok i 2021 en femårig tiltaksplan for å bedre tilstanden for miljø og friluftsliv i Oslofjorden. Tiltaksplanen inneholder 63 tekniske tiltak, og 19 tiltak som skal gi mer kunnskap om fjordens tilstand og hvordan tilstanden kan bedres.

En forutsetning for å nå tiltaksplanens mål om en renere og mer levedyktig Oslofjord er å trappe opp innsatsen vesentlig på disse sju innsatsområdene:

  1. Avløp
  2. Jordbruk
  3. Miljøgifter og forsøpling
  4. Sårbare arter, naturtyper og kulturminner
  5. Restaurering av forringet natur
  6. Friluftsliv
  7. Tverrgående tiltak

Miljødirektoratets rolle 

Miljødirektoratet har ansvar for å gjennomføre 26 av planens tiltak.

Som sekretariat for tiltaksplanen koordinerer vi i tillegg de resterende tiltakene, som gjennomføres av kommuner, fylkeskommuner, statsforvaltere og andre direktorater, som for eksempel Landbruksdirektoratet og Fiskeridirektoratet. 

Rapportering til Oslofjordrådet

Miljødirektoratet rapporterer årlig om fremdriften i arbeidet med tiltaksplanen til Oslofjordrådet, som ledes av klima- og miljøministeren.  

Oslofjordrådet består forøvrig av representanter for kommuner rundt Oslofjorden, fylkeskommuner, statsforvaltere, Oslofjordens friluftsråd, Fiskarlaget og Bondelaget.

Aktuelle rapporter

Annen relevant informasjon