Tre hovedproblemer

Den økologiske tilstanden i Oslofjorden er under sterkt press. Det er tre hovedårsaker til dette:

1) Forurensing fra landbruk, avløp og industri, med for stor tilførsel av næringsstoffene nitrogen og fosfor samt ulike miljøgifter. 

2) Langvarig overfiske, med blant annet bunntråling som ødelegger for livet på havbunnen.

3) Bygging i strandnære områder, som stenger allmennheten ute fra friluftsliv og gir økt belastning på økosystemene.

Miljødirektoratets rolle

For å bedre tilstanden for miljø og friluftsliv vedtok regjeringen i 2021 en femårig tiltaksplan for Oslofjorden. Miljødirektoratet har ansvar for å koordinere oppfølgingen av tiltakene.

Tiltaksplanen for Oslofjorden inneholder 63 tekniske tiltak, og 19 tiltak som skal gi mer kunnskap om fjordens tilstand og hvordan tilstanden kan bedres. Tiltakene er fordelt på de sju innsatsområdene avløp, jordbruk, miljøgifter/forsøpling, sårbare arter/naturtyper/kulturminner, naturrestaurering, friluftsliv og tverrgående tiltak som blant annet miljøvennlig arealforvaltning.

Miljødirektoratet har hoved- eller delansvar for å gjennomføre 33 av tiltakene i planen. I tillegg koordinerer Miljødirektoratet de resterende tiltakene, som gjennomføres av kommuner, fylkeskommuner, statsforvaltere og andre direktorater som for eksempel Landbruksdirektoratet og Fiskeridirektoratet. 

Miljødirektoratet rapporterer om gjennomføring av tiltakene til Oslofjordrådet, som ledes av klima- og miljøministeren. Oslofjordrådet består forøvrig av representanter for kommuner rundt Oslofjorden, fylkeskommuner, statsforvaltere og Oslofjordens friluftsråd.

Relevante rapporter