Tre hovedproblemer i Oslofjorden

Den økologiske tilstanden i Oslofjorden er under sterkt press. Det er tre hovedårsaker til dette:

  1. Forurensing fra landbruk, avløp og industri, med for stor tilførsel av næringsstoffene nitrogen og fosfor samt ulike miljøgifter. 
  2. Langvarig overfiske, med blant annet bunntråling som ødelegger for livet på havbunnen.
  3. Bygging i strandnære områder, som stenger allmennheten ute fra friluftsliv og gir økt belastning på økosystemene.

Helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden

For å bedre tilstanden for miljø og friluftsliv vedtok regjeringen i 2021 en femårig tiltaksplan for Oslofjorden.

Oslofjorden-tiltak på sju innsatsområder

  1. avløp
  2. jordbruk
  3. miljøgifter og forsøpling
  4. sårbare arter, naturtyper og kulturminner
  5. naturrestaurering
  6. friluftsliv
  7. tverrgående, som miljøvennlig arealforvaltnin

Miljødirektoratets rolle 

Tiltaksplanen for Oslofjorden inneholder 63 tekniske tiltak, og 19 tiltak som skal gi mer kunnskap om fjordens tilstand og hvordan tilstanden kan bedres. 

Miljødirektoratet har ansvar for å koordinere oppfølgingen av tiltakene i planen

Ansvar for 33 miljøtiltak

Miljødirektoratet har hoved- eller delansvar for å gjennomføre 33 av tiltakene i planen.

I tillegg koordinerer vi de resterende tiltakene, som  gjennomføres av kommuner, fylkeskommuner, statsforvaltere og andre direktorater, som for eksempel Landbruksdirektoratet og Fiskeridirektoratet. 

Oslofjordrådet sikrer at tiltaksplanen gjennomføres

I den helhetlige tiltaksplanen for Oslofjorden blir det lagt vekt på å samordne, supplere og forsterke alt det positive som skjer for å ta vare på miljøet i og ved Oslofjorden. Oslofjordrådets hovedoppgave er å sikre at planen gjennomføres. 

Miljødirektoratet rapporterer om gjennomføring av tiltakene til Oslofjordrådet, som ledes av klima- og miljøministeren.

Oslofjordrådet består forøvrig av representanter for kommuner rundt Oslofjorden, fylkeskommuner, statsforvaltere og Oslofjordens friluftsråd.

Relevante rapporter