Kan søknaden godkjennes eller ikke?

Forvaltningsmyndigheten opplyser om at tiltaket er søknadspliktig og behandler en eventuell søknad om dispensasjon i tråd med verneforskriftens bestemmelser eller naturmangfoldloven § 48.

Grundig vurdering

Foreta en grundig vurdering av hver enkelt søknad. Forvaltningsmyndigheten må sørge for at saken blir tilstrekkelig opplyst, i tråd med:

  • Forvaltningslovens § 17 om forvaltningsorganets utrednings- og informasjonsplikt.
  • Relevant paragraf i verneforskriften eller naturmangfoldloven § 48.
  • Forvaltningsplanen for området og eventuelle relevante spesifikasjoner av verneforskriftens bestemmelser.
  • Naturmangfoldloven §§ 8-12.

I denne fasen vil rundskrivet om forvaltning av verneforskrifter være nyttig:

Eventuell tillatelse etter verneforskriften fritar ikke for krav om tillatelse etter andre lovverk. 

Søknaden innvilges eller avslås

Søknaden innvilges eller avslås etter nøye vurdering. Begrunnet vedtak sendes til søkeren. Se flere viktige punkter som skal være med under.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid