Behandle klage

Forvaltningsmyndigheten må vurdere om klagen er fremsatt innen fristen og om klager har rettslig klageinteresse. Forvaltningsmyndigheten må også ta stilling til anførslene i klagen.

Hvis klagen tas til følge

Hvis forvaltningsmyndigheten tar klagen til følge, fattes et nytt vedtak i saken. Det må da gis ny klagerett på vedtaket.

Klagebehandling i Miljødirektoratet

Hvis forvaltningsmyndigheten opprettholder sitt tidligere vedtak, oversendes klagen til Miljødirektoratet for klagebehandling.

Husk at alle dokumenter i saken sendes med.

Forvaltningsmyndigheten må foreta en vurdering av anførslene i klagen, og sende denne vurderingen til klageinstansen. Dette er en del av forberedende klagebehandling.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid