Mange aktører og ulike interesser

Det er mange aktører i forvaltningen av norsk natur. Dette gjelder også for verneområdene, noe som kan gjøre det krevende å få god oversikt over interessentbildet. Vi finner aktører både i det offentlige og i det private. En besøksstrategi vil ofte bli bedre og flere vil føle eierskap til den dersom prosessen rundt utarbeidelsen av strategien er god, og klarer å fange opp alle de ulike interessene i området. 

Vi anbefaler at det gjøres en enkel interessentanalyse av hvem som bør/må involveres i arbeidet med besøksstrategien for det enkelte verneområde. Interessentanalysen bør drøftes i verneområde- eller nasjonalparkstyret i planleggingsfasen av arbeidet med besøksstrategien. Besøksforvaltning vil være et naturlig tema å drøfte med det rådgivende utvalget for de verneområdene som har opprettet det. Under har vi listet opp noen aktuelle interessenter som det bør vurderes å involvere i arbeidet:

Hvem bør involveres?

  • grunneierorganisasjoner og rettighetshaverorganisasjoner
  • reiselivsorganisasjoner og reiselivsaktører (se kap. om reiselivsanalyse)
  • villreininteressenter (nemnder, utvalg)
  • næringsorganisasjoner (eks. fiskeri)
  • fjellstyrer og allmenningsstyrer
  • frivillige organisasjoner (eks. naturvern, jakt, fiske, friluftsliv)
  • reindrift og andre samiske næringer
  • kommuner og fylkesmannsembetet

Listen er ikke uttømmende.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid