Hvordan nå ut med besøksstrategien

En plan for kommunikasjon er en viktig del av besøksstrategien, og har som mål å nå ut med strategiens målsettinger og strategiske valg. For et lite verneområde hvor informasjon er det sentrale vil kommunikasjonsplanen ofte kun være en enkel skiltplan.

Kommunikasjonen kan løfte fram og tilgjengeliggjøre noen områder med sine kvaliteter og opplevelser, samtidig som den tar oppmerksomhet bort fra sårbare områder. Dette er en formidling i tråd med merkevarestrategiens budskap «Velkommen inn».

Kommunikasjonsplanen skal bidra til å nå målsettingen om økt lokal verdiskaping og økt bruk, men samtidig bidra til å sikre verneverdiene.

God kommunikasjon er viktig for å nå de viktigste målgruppene med et gjennomtenkt budskap i riktig kanal. En kommunikasjonsplan er et hjelpemiddel for å sikre at alle involverte kommuniserer på en måte som treffer brukeren og skaper det etterlatte inntrykket du ønsker.

En kommunikasjonsplan kan være et par sider basert på malen du finner her, og andre ganger blir den mer omfattende. Kompleksiteten i besøksstrategien vil definere hvor omfattende en slik plan blir. Mange besøkende og mange destinasjonsselskaper vil gi en mer omfattende plan enn i motsatt tilfelle.

Kommunikasjon om et verneområde skjer i regi av mange aktører. Det er viktig å involvere flest mulig sentrale aktører i arbeidet med å lage en kommunikasjonsplan, slik at man er omforent om budskap og har fordelt ansvar i gjennomføringen av planen.

I tilfeller der området har besøkssenter, og/eller nasjonalparkkommuner er det smart å utarbeide en felles kommunikasjonsplan, gjerne også i tett samarbeid med landsdelsselskap, regionalt destinasjonsselskap og/eller med sentrale reiselivsaktører. Hvordan aktørene involveres og hvordan arbeidet organiseres på best mulig måte varierer fra område til område.

Det kan være vanskelig å få til dialog mellom de ulike aktørene, men det er viktig for å sikre en helhetlig kommunikasjon. Når flere aktører er omforent om budskapene kan vi unngå at noen aktører løfter frem verdier i området som verneområdeforvaltningen anser som for sårbar(e) til å markedsføres.

  1. Bakgrunn: Beskriv kommunikasjonsplanens tilknytning til besøksstrategien og lag en oversikt over hvilke aktører som har laget kommunikasjonsplanen.
  2. Mål: Lag en liste over kommunikasjonsmål som støtter opp under besøksstrategiens mål og strategiske valg.

Eksempel 1: Kanalisere ferdsel

Eksempel 2: Synliggjøre aktivitetstilbud for målgruppen (lokal verdiskaping)

  1. Målgrupper: oversikt over målgrupper som er viktige for besøksstrategien. Husk merkevarestrategiens målgruppe: de som i liten grad besøker nasjonalparklandsbyer, besøkssentre og nasjonalparker/verneområder.

Eksempel 1: lokalbefolkning

Eksempel 2: ekstremturister

Eksempel 3: barnefamilier

  1. Budskap: Valg av budskap som støtter opp om besøksstrategien. Få og tydelige budskap løftes fram.

Eksempel 1: å løfte fram opplevelser i nasjonalparkens nærliggende seterdaler og samtidig dempe kommunikasjonen av aktivitet som kan forstyrre en sårbar villreinstamme og dens leveområder inne i nasjonalparken.

Eksempel 2: å prioritere turer og aktiviteter i randsonen, fremfor inne i verneområdet.

Eksempel 3: å markedsføre nasjonalparken som villmark fordi den er lite tilrettelagt og krever friluftslivskompetanse av de besøkende.

Eksempel 4: å rette markedsføringen mot familier, fordi området er godt tilrettelagt for turer med barn.

Eksempel 5: å legge vekt på budskap om sikkerhet fordi nasjonalparken har mange breer innenfor sitt område, og derfor også en del redningsaksjoner.

  1. Kanaler: Velg kanaler for kommunikasjon. For eksempel nettsider, sosiale medier, media, brosjyrer, informasjonsplakater, naturveiledning, og destinasjonsselskaper. Aktørene i en kundereise er også kanaler for å nå ut. Budskapet må tilpasses kanalvalget. Her er det naturlig å sette opp en skiltplan som viser hvor man har tenkt å sette opp informasjonen. Dette kan være i form av en enkel kartskisse.
  2. Ansvars- og oppgavefordeling: Hvem gjør og sier hva? Forvaltningsmyndighet, lokalt naturoppsyn, , nasjonalparkkommune, besøkssenter, destinasjonsselskap, reiselivsaktører m. fl.
  3. Tiltaksliste med tidsfrister: Lag en liste med få og gjennomførbare tiltak med tidsfrister.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid