Ofte stilte spørsmål om besøksstrategien

Hvem bør skrive besøksstrategien?

Forvaltningsmyndigheten er den som skal være ansvarlig både for prosess og utarbeidelse av besøksstrategi. For å sikre forankring hos forvaltningsmyndigheten, og siden prosessen og medfølgende diskusjoner og vurderinger er så viktige, er dette ikke et arbeid som egner seg for tjenestekjøp. Det kan imidlertid være aktuelt å kjøpe inn hjelp fra eksterne leverandører til å utforme noe av det faglige grunnlaget for arbeidet med forvaltningsplanen inkludert besøksforvaltningen.

Må alle ha en besøksstrategi for å ta i bruk den nye merkevaren?

Ja, alle områdene må det, men ikke besøkssentrene og nasjonalparklandsbyene og -kommunene. De må likevel forholde seg til de nærliggende områdenes besøksstrategi, og skal være en samarbeidspartner i utviklingen av disse.

Hvordan tilrettelegge for universell utforming i verneområder?

I verneforskriftene er det et generelt forbud mot tekniske inngrep. Universell utforming av stier innebærer krav til dekke, terrengutforming og bredde som er vanskelig å forene med inngrepsforbudet.  Det vil derfor være vanskelig å gjennomføre universell tilrettelegging i de fleste verneområder.

Utenfor verneområdet, i tilknytning til innfallsporter eller startpunkt, kan det i enkelte tilfeller være aktuelt å etablere tilretteleggingstiltak med universell utforming.

Generelt vil det være høy terskel for tildeling av midler til tiltak i verneområder utover det som kan defineres som "enkel tilrettelegging" i verneområder, jf. strategi for bruk av tiltaksmidler i verneområder 2020-2025.

Å ta vare på naturverdiene er ikke et hinder for å tenke på besøkende med et handicap, der det er mulig. Tydelig skilting med god kontrast til bakgrunnen og store nok bokstaver, skiltstativer med en høyde som kan leses av rullestorbrukere, samt tilpassing av skilt, benker og bord slik at man kan trille helt frem og inntil der det er mulig vil gjøre tilretteleggingen tilpasset flere brukergrupper. Se gjerne handikapforbundets nettsider for mer informasjon om tilrettelegging for friluftsliv.

Skiltene undere merkevaren Norges nasjonalparker er utformet etter retningslinjer for universell utforming og anbefalinger for god lesbarhet. Valgt tekststørrelse og plass til tekst i skiltmalene sikrer også lesbarhet fra ulik avstand. Se mer i Designmanualen for Norges nasjonalparker.

Oppdatert 22.10.2020