Forvaltningsmyndigheten skal

  • melde inn behov om oppdrag man ønsker utført i egne verneområder i Naturoppdrag 
  • oppdatere opplysninger om egne verneområder i Naturbase 
  • registrere dispensasjoner fra verneforskriftene i Miljøvedtaksregisteret 

Merk at verktøyet Naturoppdrag viser alt innhold om alle verneområder i Naturbase. 

Bruke Naturoppdrag
Vise innhold i Naturbase
Oppdatere i Naturbase
Miljøvedtakregisteret

Registrere dispensasjoner fra verneforskriftene

Alle vedtak skal registreres i Miljøvedtaksregisteret. Fristen for å gjennomføre dette er tre virkedager etter at partene er underrettet om vedtaket, se forskrift om Miljøvedtaksregisteret § 3.

Når et nasjonalpark-, verneområdestyre eller en kommune er forvaltningsmyndighet, skal alle vedtak sendes i kopi til Statsforvalteren.

Oppdatere verneområdene i Naturbase

Forvaltningsmyndigheten har hovedansvar for at informasjon om verneområder i Naturbase til enhver tid er pålitelige og korrekte. Noe informasjon oppdateres likevel kun av Miljødirektoratet, og kan ikke endres av forvaltningsmyndighet. Eksempler på dette er Verneform, Nettverk, IUCN kategori og Hovedøkosystem.

Kartobjekt for vernegrensen skal oppdateres av Statsforvalteren, uansett hvem som er forvaltningsmyndigheten. Dette inngår i spesielle oppgaver for Statsforvalteren.

Likevel forutsetter dette god kontakt og dialog mellom Statsforvalter og de aktuelle nasjonalpark-, verneområdestyrer eller kommuner. For verneområder på Svalbard oppdateres kartobjekt etter nærmere avtale mellom Sysselmannen (Sysselmesteren fra 1. juli 2021) og Miljødirektoratet.