Ånderdalen nasjonalpark er karakteristisk for vår varierte nordlige kystnatur. Golde fjell med heier og glissen bjørkeskog preger mye av nasjonalparken. Mellom fjellene finner du flere vatn og breie elver med hissige stryk og fosser. Skogen av kystfuru inneholder enkelte trær opptil 500 år gamle.

Nasjonalparken ligger i Tranøy og Torsken kommuner i Troms fylke.

Verneformålet til Ånderdalen nasjonalpark

Utdraget under er hentet fra § 2 i verneforskriften for Ånderdalen nasjonalpark:

Formålet med Ånderdalen nasjonalpark er

  • å bevare et stort og tilnærmet urørt naturområde med opprinnelig furuskog, bjørkeskog og et fjell- og fjordlandskap som er karakteristisk for ytre deler av Troms. Landskapet og naturmiljøet med dyre- og plantelivet skal bevares
  • å bevare et naturområde med samiske og andre kulturminner

Hvilke restriksjoner som gjelder i nasjonalparken kan du lese om i verneforskriftens § 3.

Forvaltning av nasjonalparken

Klima- og miljødepartementet har delegert myndighet for å forvalte nasjonalparken til Ånderdalen nasjonalparkstyre.

I tillegg er en nasjonalparkforvalter ansatt hos fylkesmannen sekretariat for styret. Vedkommende er underlagt styret i det som handler om forvaltningen av verneområdet og har i oppgave å sikre god kontakt med, og ha kunnskap om, lokalmiljøet.

Forvalteren skal også påse at forvaltninga skjer i samsvar med internasjonale forpliktelser, nasjonale føringer, naturmangfoldloven og områdets verneforskrift.

Flere fakta om nasjonalpark og vernet natur

Turistinformasjon

Merkevaren Norges nasjonalparker

Nasjonalparkene er en del av merkevaren "Norges nasjonalparker" som omfatter alle norske verneområder, autoriserte besøkssentre og autoriserte nasjonalparkkommuner- og landsbyer.

Merkevaren er et viktig verktøy for å drive god besøksforvaltning i verneområdene. Dette innebærer at forvaltningen legger til rette for lokal verdiskaping og gode naturopplevelser for de besøkende uten at det går på bekostning av naturverdiene.