Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark er en av de største nasjonalparkene i Norge. Landskapet domineres av lavfjellsområder med slake terrengformer, men her er det også store høyfjellspartier med topper over 1000 meter over havet.

Nasjonalparken er variert med barskog og bjørkeskog, myrer, daler og fjell. Denne variasjonen har gitt den et stort mangfold av dyre- og plantearter.

Nasjonalparken ligger i kommunene Grong, Lierne, Snåsa, Steinkjer og Verdal i Trøndelag fylke.

Tilgrensende verneområder

Arvasslia naturreservat, Berglimyra og Klumplifjellet naturreservat, Gaundalsmyra naturreservat, Storfloa naturreservat, Guslia naturreservat og Skjækra landskapsvernområde.

Verneformålet til Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark

Utdraget under er hentet fra § 2 i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark:

  • Ta vare på et stort, sammenhengende naturområde, som i det vesentlige er urørt av større tekniske inngrep.
  • Biologisk mangfold skal sikres med et naturlig og variert plante- og dyreliv.
  • De lavereliggende dalførene Tverrådalen, Skjækerdalen, Seisjødalen, Gaundalen, Holden (Snåsa) og Gjevsjøen utgjør særlig viktige landskapselementer og naturtyper i nasjonalparken.
  • Kulturminner skal ivaretas.
  • Allmennheten skal gis anledning til naturopplevelse gjennom utøving av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging.
  • Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse.
  • Området skal kunne brukes til reindrift.

Hvilke restriksjoner som gjelder i nasjonalparken kan du lese om i verneforskriftens § 3.

Besøkssenter nasjonalpark

Besøkssenter for nasjonalparken er Besøkssenter nasjonalpark Lierne og Blåfjella-Skjækerfjella.

Besøkssenteret skal

  • være en åpen dør til naturen og naturopplevelser
  • informere om nasjonalparker og naturvern
  • skape forståelse for vern av sårbare naturtyper og arter og verdien av store sammenhengende naturområder

Forvaltning av nasjonalparken

Klima- og miljødepartementet har delegert myndighet til å forvalte nasjonalparken til Blåfjella-Skjækerfjella og Lierne nasjonalparkstyre.

En nasjonalparkforvalter ansatt hos statsforvalteren er sekretariat for styret. Vedkommende er underlagt styret i det som handler om forvaltningen av verneområdet og har i oppgave å sikre god kontakt med, og ha kunnskap om lokalmiljøet.

Forvalteren skal også påse at forvaltninga skjer i samsvar med internasjonale forpliktelser, nasjonale føringer, naturmangfoldloven og områdets verneforskrift.

Flere fakta om nasjonalpark og vernet natur

Turistinformasjon