Børgefjell nasjonalpark byr på høye tinder og djupe daler med botnbreer og fjellvatn i vest, flere ville stryk og vakre fosser i sør, og runde topper og vidstrakte heier i øst. Børgefjellsgranitt gir det vestlige landskapet et ødslig preg, mens berggrunnen ellers gir grunnlag for et rikt plante- og dyreliv.

De mange små og store vatna gir Børgefjell sitt særtrekk, og både Namsen og Vefsna har sitt utspring her.

Nasjonalparken ligger i Røyrvik og Namsskogan kommuner i Trøndelag fylke og Grane og Hattfjelldal kommuner i Nordland fylke.

Tilgrensende verneområder

Austre Tiplingan landskapsvernområde.

Verneformålet til Børgefjell nasjonalpark

Utdraget under er hentet fra § 2 i verneforskriften for Børgefjell nasjonalpark: 

Formålet med Børgefjell nasjonalpark er å bevare et stort naturområde

  • tilnærmet fritt for tekniske inngrep,
  • med store villmarkspregede områder for å sikre biologisk mangfold og et naturlig forekommende plante- og dyrelivet med bl.a. truede og sårbare arter, samt å ta vare på geologiske forekomster og kulturminner.

Hvilke restriksjoner som gjelder i nasjonalparken kan du lese om i verneforskriften § 3.

Forvaltning av nasjonalparken

Klima- og miljødepartementet har delegert myndighet for å forvalte nasjonalparken til Børgefjell nasjonalparkstyre.

I tillegg er en nasjonalparkforvalter ansatt hos statsforvalter sekretariat for styret. Vedkommende er underlagt styret i det som handler om forvaltningen av verneområdet og har i oppgave å sikre god kontakt med, og ha kunnskap om, lokalmiljøet.

Forvalteren skal også påse at forvaltninga skjer i samsvar med internasjonale forpliktelser, nasjonale føringer, naturmangfoldloven og områdets verneforskrift.

Flere fakta om nasjonalpark og vernet natur

Turistinformasjon