I Breheimen finn ein både nokre av dei mest nedbørsrike og dei mest nedbørsfattige områda i landet. Området spenn frå nesten havnivå til godt over 2000 meter. Landskapet har blitt forma av isbrear, skred og andre geologiske prosessar gjennom hundretusener av år. I dag finn ein alt ifrå frodige stølsdalar til karrig høgfjell og isbrear, og Breheimen framstår som ein av dei mest varierte nasjonalparkane våre.

Nasjonalparken ligg i Skjåk og Lom kommunar i Oppland fylke og Luster kommune i Sogn og Fjordane fylke.

Tilgrensande verneområder

Jostedalsbreen nasjonalpark, Strynefjellet landskapsvernområde, Mysubytta landskapsvernområde, Høydalen landskapsvernområde, Mørkridsdalen landskapsvernområde, Vigdalen landskapsvernområde, Geiranger-Herdalen landskapsvernområde, Høyrokampen naturreservat og Honnsrøve naturreservat.

Verneformålet til Breheimen nasjonalpark

Utdraget under er henta fra § 2 i verneforskriften for Breheimen nasjonalpark:

Føremålet med Breheimen nasjonalpark er å ta vare på eit stort, samanhengande og villmarksprega naturområde som inneheld særeigne, representative økosystem og landskap som er utan tyngre inngrep.

Vidare er føremålet med nasjonalparken å ta vare på:

  • eit høgfjellsøkosystem med eit eigenarta og variert biologisk mangfald
  • leveområde til villreinstammen i Ottadalen villreinområde
  • vassdragsnaturen i området
  • ein variasjonsrikdom i geologi med særprega geologiske førekomstar, vegetasjon og landskap
  • grottene i området
  • kulturminne

Kva for restriksjonar som gjeld i nasjonalparken kan du lese om i verneforskriften § 3.

Nasjonalparksenter

Knytta til Breheimen nasjonalpark er Besøkssenter nasjonalpark Jotunheimen Breheimen Reinheimen.

Nasjonalparksenteret skal

  • være ein åpen dør til naturen og naturopplevelsar
  • informere om nasjonalparker og naturvern
  • skape forståing for vern av sårbare naturtypar og artar og verdia av store samanhengande naturområde

Forvaltning av nasjonalparken

Klima- og miljødepartementet har delegert myndigheit for å forvalte nasjonalparken til Breheimen nasjonalparkstyre.

I tillegg er ein nasjonalparkforvaltar ansatt hos fylkesmannen som sekretariat for styret. Vedkommande er underlagt styret i det som handlar om forvaltninga av verneområdet og har i oppgave å sikre god kontakt med, og ha kunnskap om, lokalmiljøet.

Forvaltaren skal og sjå til at forvaltninga skjer i samsvar med internasjonale forpliktingar nasjonale føringar, naturmangfoldlova og verneforskriften til  området.

Flere fakta om nasjonalpark og vernet natur

Turistinformasjon

Merkevaren Norges nasjonalparker

Nasjonalparkene er en del av merkevaren "Norges nasjonalparker" som omfatter alle norske verneområder, autoriserte besøkssentre og autoriserte nasjonalparkkommuner- og landsbyer.

Merkevaren er et viktig verktøy for å drive god besøksforvaltning i verneområdene. Dette innebærer at forvaltningen legger til rette for lokal verdiskaping og gode naturopplevelser for de besøkende uten at det går på bekostning av naturverdiene.