Færder nasjonalpark er et av de rikeste livsmiljøene vi har i norsk natur. I internasjonal sammenheng er denne skjærgårdsnaturen nærmest unik, formet gjennom millioner av år gjennom vulkanutbrudd, istider, landheving og de siste tre-fire årtusener også av en omfattende, menneskelig aktivitet.

Nasjonalparken ligger i Færder kommune i Vestfold og Telemark fylke.

Verneformålet til Færder nasjonalpark

Utdraget under er hentet fra § 1 i verneforskriften for Færder nasjonalpark:

Formålet med opprettelsen av Færder nasjonalpark er å bevare et større naturområde med representative økosystemer ved kysten i ytre Oslofjord med særlig vekt på landskap, naturtyper, arter og geologiske forekomster på land og i sjø og som er uten tyngre naturinngrep.

Formålet med nasjonalparken er videre å ta vare på;

  • representative økosystemer med variasjonsbredden i naturmangfold, herunder arter, bestander, naturtyper, geologi og økologiske prosesser 
  • det opprinnelige skjærgårdslandskapet og det marine miljøet, herunder kulturminnene på land og i sjø 
  • et undersjøisk landskap med variert bunntopografi og med stor variasjon i marine naturtyper herunder ålegraseng, større tareskog, bløtbunnsområder i strandsonen og skjellsandområder 
  • viktige naturtyper som kystfuruskog, rik sumpskog og edelløvskog, strandenger og strandsumper på østre del av Sandø og Mellom Bolæren 
  • en lite påvirket kystskog på Vestre Bolæren, som viser en stor grad av variasjon i utforming og artssammensetning 
  • leveområder for flere truede arter herunder kammarimjelle, kjempestarr og flatøsters

Hvilke restriksjoner som gjelder i nasjonalparken kan du lese om i verneforskriftens § 3.

Besøkssenter nasjonalpark

Tilknyttet Færder nasjonalpark er Besøkssenter Færder nasjonalpark.

Besøkssenteret skal

  • være en åpen dør til naturen og naturopplevelser
  • informere om nasjonalparker og naturvern
  • skape forståelse for vern av sårbare naturtyper og arter og verdien av store sammenhengende naturområder

Forvaltning av nasjonalparken

Klima- og miljødepartementet har delegert myndighet for å forvalte nasjonalparken til Færder nasjonalparkstyre.

I tillegg er en nasjonalparkforvalter ansatt hos fylkesmannen sekretariat for styret. Vedkommende er underlagt styret i det som handler om forvaltningen av verneområdet og har som oppgave å sikre god kontakt med, og ha kunnskap om, lokalmiljøet.

Forvalteren skal også påse at forvaltninga skjer i samsvar med internasjonale forpliktelser, nasjonale føringer, naturmangfoldloven og områdets verneforskrift.

Flere fakta om nasjonalpark og vernet natur

Turistinformasjon