I Femundsmarka nasjonalparks urtidspregede dødislandskap finner du krokete furukjemper og bortgjemte sjøer i et hav av steinblokker. Sammen med tilgrensende verneområder på svensk side utgjør nasjonalparken et av de største sammenhengende, urørte villmarksområda i Sør-Skandinavia. Området gir livsgrunnlag for flere sjeldne og sårbare pattedyr- og fuglearter.

Nasjonalparken ligger i Røros kommune i Trøndelag fylke og Engerdal kommune i Hedmark fylke.

Tilgrensende verneområder

Langtjønna landskapsvernområde, Femundslia landskapsvernområde og Grøvelsjøen naturreservat.

Verneformålet til Femundsmarka nasjonalpark

Utdraget under er hentet fra § 2 i verneforskriften for Femundsmarka nasjonalpark:

Formålet med opprettelsen av Femundsmarka nasjonalpark er å bevare

  • et stort, sammenhengende og i det vesentlige urørt skog- og fjellområde
  • landskapsformer med blant annet det særpregede dødislandskapet med blokkmark, morenerygger, sjøer og vannsystemer
  • det naturlige biologiske mangfoldet med et egenartet plante- og dyreliv

Hvilke restriksjoner som gjelder i nasjonalparken kan du lese om i verneforskriftens § 3.

Nasjonalparksenter

Tilknyttet Femundsmarka nasjonalpark er Besøkssenter nasjonalpark Femundsmarka Gutulia avd. Røros og Besøkssenter nasjonalpark Femundsmarka Gutulia avd. Elgå.

Nasjonalparksentrene skal

  • være en åpen dør til naturen og naturopplevelser
  • informere om nasjonalparker og naturvern
  • skape forståelse for vern av sårbare naturtyper og arter og verdien av store sammenhengende naturområder

Forvaltning av nasjonalparken

Klima- og miljødepartementet har delegert myndighet for å forvalte nasjonalparken til Femundsmarka og Gutulia nasjonalparkstyre.

I tillegg er en nasjonalparkforvalter ansatt hos fylkesmannen sekretariat for styret. Vedkommende er underlagt styret i det som handler om forvaltningen av verneområdet og har i oppgave å sikre god kontakt med, og ha kunnskap om, lokalmiljøet.

Forvalteren skal også påse at forvaltninga skjer i samsvar med internasjonale forpliktelser, nasjonale føringer, naturmangfoldloven og områdets verneforskrift.

Flere fakta om nasjonalpark og vernet natur

Turistinformasjon

Merkevaren Norges nasjonalparker

Nasjonalparkene er en del av merkevaren "Norges nasjonalparker" som omfatter alle norske verneområder, autoriserte besøkssentre og autoriserte nasjonalparkkommuner- og landsbyer.

Merkevaren er et viktig verktøy for å drive god besøksforvaltning i verneområdene. Dette innebærer at forvaltningen legger til rette for lokal verdiskaping og gode naturopplevelser for de besøkende uten at det går på bekostning av naturverdiene.