I Femundsmarka nasjonalparks urtidspregede dødislandskap finner du krokete furukjemper og bortgjemte sjøer i et hav av steinblokker. 

Sammen med tilgrensende verneområder på svensk side utgjør nasjonalparken et av de største sammenhengende, urørte villmarksområda i Sør-Skandinavia. Området gir livsgrunnlag for flere sjeldne og sårbare pattedyr- og fuglearter.

Nasjonalparken ligger i Røros kommune i Trøndelag fylke og Engerdal kommune i Innlandet fylke.

Tilgrensende verneområder

Langtjønna landskapsvernområde, Femundslia landskapsvernområde og Grøvelsjøen naturreservat.

Verneformålet til Femundsmarka nasjonalpark

Utdraget under er hentet fra § 2 i verneforskriften for Femundsmarka nasjonalpark:

Formålet med opprettelsen av Femundsmarka nasjonalpark er å bevare

  • et stort, sammenhengende og i det vesentlige urørt skog- og fjellområde
  • landskapsformer med blant annet det særpregede dødislandskapet med blokkmark, morenerygger, sjøer og vannsystemer
  • det naturlige biologiske mangfoldet med et egenartet plante- og dyreliv

Hvilke restriksjoner som gjelder i nasjonalparken kan du lese om i verneforskriftens § 3.

Besøkssenter nasjonalpark

Tilknyttet Femundsmarka nasjonalpark er Besøkssenter nasjonalpark Femundsmarka og Gutulia, i Elgå i Engerdal.

Nasjonalparksentrene skal

  • være en åpen dør til naturen og naturopplevelser
  • informere om nasjonalparker og naturvern
  • skape forståelse for vern av sårbare naturtyper og arter og verdien av store sammenhengende naturområder

Forvaltning av nasjonalparken

Klima- og miljødepartementet har delegert myndighet for å forvalte nasjonalparken til Femundsmarka og Gutulia nasjonalparkstyre.

I tillegg er en nasjonalparkforvalter ansatt hos fylkesmannen sekretariat for styret. Vedkommende er underlagt styret i det som handler om forvaltningen av verneområdet og har i oppgave å sikre god kontakt med, og ha kunnskap om, lokalmiljøet.

Forvalteren skal også påse at forvaltninga skjer i samsvar med internasjonale forpliktelser, nasjonale føringer, naturmangfoldloven og områdets verneforskrift.

Flere fakta om nasjonalpark og vernet natur

Turistinformasjon