Folgefonna nasjonalpark karakteriseres av sin dramatiske natur, med fjorder, fjell, elver, vann og brefall. Landskapet her er formet av isbreer og et mangfold av bergarter og strukturer vitner om prosessene som har pågått helt tilbake til for 1,5 milliarder år siden. Nasjonalparken domineres av sure bergarter og kort vekstsesong, noe som reflekteres i en relativt artsfattig flora.

Nasjonalparken ligg i Kvinnherad, Etne, Odda og Jondal kommunar og Ullensvang herad i Hordaland fylke.

Tilgrensande verneområder

Bondhusdalen landskapsvernområde, Ænesdalen landskapsvernområde, Hattebergsdalen landskapsvernområde og Buer landskapsvernområde.

Verneformålet til Folgefonna nasjonalpark

Utdraget under er henta fra § 2 i Forskrift om vern av Folgefonna nasjonalpark:

  • Ta vare på et stort, sammenhengende naturområde, som i det vesentlige er urørt av større tekniske inngrep.
  • Biologisk mangfold skal sikres med et naturlig og variert plante- og dyreliv.
  • De lavereliggende dalførene Tverrådalen, Skjækerdalen, Seisjødalen, Gaundalen, Holden (Snåsa) og Gjevsjøen utgjør særlig viktige landskapselementer og naturtyper i nasjonalparken.
  • Kulturminner skal ivaretas.

Restriksjonar som gjeld i Folgefonna nasjonalpark kan du lese om i verneforskriftens § 3.

Nasjonalparksenter

Tilknyttet Folgefonna nasjonalpark ligger Besøkssenter Folgefonna nasjonalpark.

Nasjonalparksenteret skal

  • være en åpen dør til naturen og naturopplevelser
  • informere om nasjonalparker og naturvern
  • skape forståelse for vern av sårbare naturtyper og arter og verdien av store sammenhengende naturområder

Forvaltning av nasjonalparken

Klima- og miljødepartementet har delegert myndighet for å forvalte nasjonalparken til Folgefonna nasjonalparkstyre.

En nasjonalparkforvalter er tilsett hos fylkesmannen som sekretariat for styret. Vedkommande er underlagt styret i det som handlar om forvaltninga av verneområdet og har i oppgåve å sikre god kontakt med, og ha kunnskap om, lokalmiljøet.

Forvaltaren skal og sjå til at forvaltninga skjer i samsvar med internasjonale forpliktingar, nasjonale føringar, naturmangfoldlova og verneforskrifta til området.

Flere fakta om nasjonalpark og vernet natur

Turistinformasjon

Merkevaren Norges nasjonalparker

Nasjonalparkene er en del av merkevaren "Norges nasjonalparker" som omfatter alle norske verneområder, autoriserte besøkssentre og autoriserte nasjonalparkkommuner- og landsbyer.

Merkevaren er et viktig verktøy for å drive god besøksforvaltning i verneområdene. Dette innebærer at forvaltningen legger til rette for lokal verdiskaping og gode naturopplevelser for de besøkende uten at det går på bekostning av naturverdiene.