Folgefonna nasjonalpark karakteriseres av sin dramatiske natur, med fjorder, fjell, elver, vann og brefall. Landskapet her er formet av isbreer og et mangfold av bergarter og strukturer vitner om prosessene som har pågått helt tilbake til for 1,5 milliarder år siden. Nasjonalparken domineres av sure bergarter og kort vekstsesong, noe som reflekteres i en relativt artsfattig flora.

Nasjonalparken ligg i Kvinnherad og Etne kommunar og Ullensvang herad i Vestland fylke.

Tilgrensande verneområder

Bondhusdalen landskapsvernområde, Ænesdalen landskapsvernområde, Hattebergsdalen landskapsvernområde og Buer landskapsvernområde.

Verneformålet til Folgefonna nasjonalpark

Utdraget under er henta fra § 2 i Forskrift om vern av Folgefonna nasjonalpark:

Formålet med nasjonalparken er å:

  • ta vare på eit stort og tilnærma urørt naturområde, som sikrar heilskapen og variasjonen i naturen frå låglandet til høgareliggjande område med fjell og bre
  • ta vare på verdfull vassdragsnatur
  • sikre det biologiske mangfaldet med økosystem, artar og bestandar
  • sikre viktige geologiske førekomstar
  • sikre verdfulle kulturminne.

Ålmenta skal ha høve til naturoppleving gjennom utøving av tradisjonelt og enkelt friluftsliv utan særleg teknisk tilrettelegging.

Restriksjonar som gjeld i Folgefonna nasjonalpark kan du lese om i verneforskriftens § 3.

Besøksenter nasjonalpark

Tilknyttet Folgefonna nasjonalpark ligger Besøkssenter Folgefonna nasjonalpark i Rosendal.

Besøkssenteret skal

  • være en åpen dør til naturen og naturopplevelser
  • informere om nasjonalparker og naturvern
  • skape forståelse for vern av sårbare naturtyper og arter og verdien av store sammenhengende naturområder

Forvaltning av nasjonalparken

Klima- og miljødepartementet har delegert myndighet for å forvalte nasjonalparken til Folgefonna nasjonalparkstyre.

En nasjonalparkforvalter er tilsett hos fylkesmannen som sekretariat for styret. Vedkommande er underlagt styret i det som handlar om forvaltninga av verneområdet og har i oppgåve å sikre god kontakt med, og ha kunnskap om, lokalmiljøet.

Forvaltaren skal og sjå til at forvaltninga skjer i samsvar med internasjonale forpliktingar, nasjonale føringar, naturmangfoldlova og verneforskrifta til området.

Flere fakta om nasjonalpark og vernet natur

Turistinformasjon