Forlandet nasjonalpark dekker hele den langstrakte øya Prins Karls Forland, og preges av en stor strandflate og en storslagen fjellrekke. Nasjonalparken er kjerneområde for verdens nordligste bestand av steinkobbe, og har verdens nordligste hekkekoloni av Lomvi.

Andre verneområder på Svalbard

Fuglereservater

Sørkapp, Forlandsøyane, Isøyane, Hermansenøya, Dunøyane, Boheman, Olsholmen, Blomstrandhamna, Kapp Linné, Guissezholmen, Gåsøyane, Skorpa
Plankeholmane og Moseøya.

Naturreservater

Bjørnøya, Ossian Sars, Hopen, Moffen, Nordaust-Svalbard og Søraust-Svalbard.

Nasjonalparker

Indre Wijdefjorden, Nordenskiöld Land, Nordre Isfjorden, Nordvest-Spitsbergen, Sassen-Bünsow Land og Sør-Spitsbergen.

De 29 verneområdene på øygruppa omfatter (2008) ca. 65 prosent av
øygruppas landareal og ca. 84 prosent av territorialfarvannet.

Verneformålet til Forlandet nasjonalpark

Utdraget under er hentet fra § 3 i Forskrift om større naturvernområder og fuglereservater på Svalbard:

Forlandet nasjonalpark skal særlig sikre

  • en øy med en karakteristisk fjellrekke med spisse, alpine fjell og en stor strandslette
  • velutvikla steinbreer og frostjordsformer
  • flere større og mindre hekkelokaliteter for sjøfugl betegnet fuglefjell og et kjerneområde for verdens nordligste steinkobbebestand
  • viktige kulturminner og kulturmiljøer fra hvalfangsttida, overvintringsfangst og mineralleting.

Forvaltning av nasjonalparken

Klima- og miljødepartementet har delegert myndighet for den daglige og praktiske forvaltningen av verneområdene på Svalbard til Sysselmannen på Svalbard. Forvalteren skal påse at forvaltninga skjer i samsvar med internasjonale forpliktelser, nasjonale føringer, naturmangfoldloven og områdets verneforskrift.

Aktiviteter i nasjonalparken

Svalbard har en streng miljøvernlovgivning (svalbardmiljøloven) som regulerer det meste av aktiviteten på øygruppa.

Verneforskriftene for hvert verneområde setter rammer for hvilke aktiviteter og tiltak som er tillatt. Naturreservatene har de strengeste bestemmelsene. De tre nasjonalparkene som ble opprettet i 1973 har noe strengere bestemmelser enn de som ble opprettet i 2003 og 2005. Hovedforskjellen er reglene for motorisert ferdsel, jakt og fangst.

Hvilke restriksjoner som gjelder i nasjonalparken kan du lese om i verneforskriftens kapittel 1.

Flere fakta om nasjonalpark og vernet natur

Turistinformasjon

Turistinformasjon om Forlandet nasjonalpark finnes på Visit Svalbard.

Merkevaren Norges nasjonalparker

Nasjonalparkene er en del av merkevaren "Norges nasjonalparker" som omfatter alle norske verneområder, autoriserte besøkssentre og autoriserte nasjonalparkkommuner- og landsbyer.

Merkevaren er et viktig verktøy for å drive god besøksforvaltning i verneområdene. Dette innebærer at forvaltningen legger til rette for lokal verdiskaping og gode naturopplevelser for de besøkende uten at det går på bekostning av naturverdiene.