Gutulia er de sølvgrå tørrfuruenes og de spredte gammelgranenes nasjonalpark. Hele nasjonalparken ligger mellom 615 og 949 moh. Høyeste punkt er den store, runde fjellryggen Gutulivola. Gutulias skråninger er som et bølgende hav av gammelskog som har blitt en sjelden naturtype i Norge. Trærne er uvanlig store, og flere er mange hundre år gamle

Nasjonalparken ligger i Engerdal kommune i Innlandet fylke.

Verneformålet til Gutulia nasjonalpark

Utdraget under er hentet fra § 2 i verneforskriften for Gutulia nasjonalpark:

Formålet med opprettelsen av Gutulia nasjonalpark er

  • å bevare et i det vesentlige urørt skog-, myr- og fjellområde
  • å bevare det naturlige biologiske mangfoldet med et egenartet plante- og dyreliv
  • å verne om kulturminner

Hvilke restriksjoner som gjelder i nasjonalparken kan du lese om i verneforskriftens § 3.

Nasjonalparksenter

Tilknyttet Gutulia nasjonalpark er Besøkssenter nasjonalpark Femundsmarka Gutulia, avd. Elgå.

Nasjonalparksenteret skal

  • være en åpen dør til naturen og naturopplevelser
  • informere om nasjonalparker og naturvern
  • skape forståelse for vern av sårbare naturtyper og arter og verdien av store sammenhengende naturområder

Forvaltning av nasjonalparken

Klima- og miljødepartementet har delegert myndighet for å forvalte nasjonalparken til Femundsmarka og Gutulia nasjonalparkstyre.

I tillegg er en nasjonalparkforvalter ansatt hos statsforvalteren sekretariat for styret. Vedkommende er underlagt styret i det som handler om forvaltningen av verneområdet og har i oppgave å sikre god kontakt med, og ha kunnskap om, lokalmiljøet.

Forvalteren skal også påse at forvaltninga skjer i samsvar med internasjonale forpliktelser, nasjonale føringer, naturmangfoldloven og områdets verneforskrift.

Flere fakta om nasjonalpark og vernet natur

Turistinformasjon