Hardangervidda er eit særleg verdifullt høgfjellsområde, og er Noregs største nasjonalpark. Området er viktig som tilhaldsstad for dei største villreinflokkane i Europa, og dei største delbestandane av mange fåtalige fugleartar i Sør-Noreg. Vidda byr på eit stort plantemangfald i skjeringspunktet mellom austlege og vestlege artar .

Nasjonalparken ligg i Ullensvang, Eidfjord, Hol, Nore og Uvdal, Tinn og Vinje kommunar i Vestland, Vestfold og Telemark og Viken fylke.

Tilgrensande verneområde

Skaupsjøen/Hardangerjøkulen landskapsvernområde og Møsvatn Austfjell landskapsvernområde.

Verneformålet til Hardangervidda nasjonalpark

Utdraget under er henta fra § 2 i Forskrift om vern for Hardangervidda nasjonalpark:

Føremålet med Hardangervidda nasjonalpark er å

  • verne ein del av eit særleg verdfullt høgfjellsområde på ein slik måte at landskapet med planter, dyreliv, natur- og kulturminne og kulturmiljøet elles vert bevart

Kva for restriksjonar som gjeld i nasjonalparken kan du lese om i verneforskriften § 4.

Nasjonalparksenter

Knytta til Hardangervidda nasjonalpark er Besøkssenter Hardangervidda nasjonalpark Skinnarbu og Besøkssenter Hardangervidda nasjonalpark Eidfjord.

Sentra skal

  • være ein åpen dør til naturen og naturopplevelsar
  • informere om nasjonalparker og naturvern
  • skape forståing for vern av sårbare naturtypar og artar og verdia av store samanhengande naturområde.

Forvaltning av nasjonalparken

Klima- og miljødepartementet har delegert myndigheit for å forvalte nasjonalparken til tre fylkesvise tilsynsutval hjå statsforvaltarane i Vestland, Oslo og Viken, og Vestfold og Telemark.

Flere fakta om nasjonalpark og vernet natur

Turistinformasjon