Jostedalsbreen nasjonalpark har ei enorm spennvidde i naturtypar frå frodig edellauvskog i låglandet til isbrear og høgfjell med arktisk klima. Jostedalsbreen har ei samanhengjande lengde på vel 6 mil og dekkjer omlag 40 prosent av nasjonalparken. Verdiar knytt til brear, breelvar, morenar og vegetasjon er viktige vernekvalitetar. Kulturlandskapet i stølsdalane har også stor verdi.

Nasjonalparken ligg i Luster, Sogndal, Sunnfjord, Gloppen og Stryn kommunar i Vestland fylke.

Tilgrensande verneområde

Breheimen nasjonalpark og Nigardsbreen naturreservat.

Verneformålet til Jostedalsbreen nasjonalpark

Utdraget under er henta frå kapittel 3 i Forskrift om vern av Jostedalsbreen nasjonalpark:

Føremålet med nasjonalparken er:

  • å verne eit stort, variert og verdfullt breområde med tilhøyrande område frå lågland til høgfjell, med plante- og dyreliv og geologiske førekomstar i naturleg eller i det vesentlege naturleg tilstand
  • å gje høve til naturoppleving gjennom utøving av tradisjonelt friluftsliv som er lite avhengig av teknisk tilrettelegging
  • å verne om kulturminne og kulturlandskap

Kva for restriksjonar som gjeld i nasjonalparken kan du lese om i verneforskriften kapittel 4.

Nasjonalparksenter

Knytta til Jostedalsbreen nasjonalpark er Besøkssenter Jostedalsbreen nasjonalpark, Besøkssenter Jostedalsbreen nasjonalpark Oppstryn og Besøkssenter Jostedalsbreen nasjonalpark Fjærland.

Nasjonalparksentra skal

  • være ein åpen dør til naturen og naturopplevelsar
  • informere om nasjonalparker og naturvern
  • skape forståing for vern av sårbare naturtypar og artar og verdia av store samanhengande naturområde

Forvaltning av nasjonalparken

Klima- og miljødepartementet har delegert myndigheit for å forvalte nasjonalparken til Jostedalsbreen nasjonalparkstyre.

I tillegg er ein nasjonalparkforvaltar ansatt hos statsforvaltaren som sekretariat for styret. Vedkommande er underlagt styret i det som handlar om forvaltninga av verneområdet og har i oppgave å sikre god kontakt med, og ha kunnskap om, lokalmiljøet.

Forvaltaren skal og sjå til at forvaltninga skjer i samsvar med internasjonale forpliktingar nasjonale føringar, naturmangfoldlova og verneforskriften til  området.

Fleire fakta om nasjonalpark og verna natur

Turistinformasjon