Landskapet i Junkerdal nasjonalpark gir livsgrunnlag til en svært artsrik flora med mange sjeldne planter. Den store sildrearten bergjunker er bare funnet i tre områder i Norge, og har sine største forekomster innenfor Junkerdal nasjonalpark. Hele området har vært svært viktig for å forstå innvandringen og utbredelsen av planter og dyr etter siste istid.

Nasjonalparken ligger i Saltdal og Fauske kommuner i Nordland fylke.

Tilgrensende verneområder

Junkerdalsura naturreservat.

Verneformålet til Junkerdal nasjonalpark

Utdraget under er hentet fra § 2 i verneforskriften for Junkerdal nasjonalpark:

Formålet med Junkerdal nasjonalpark er

  • å bevare et stort og tilnærmet urørt naturområde som sikrer biologisk mangfold med økosystemer, arter og bestander, geologiske forekomster og kulturminner. Spesielt viktig er det unike plantelivet

Hvilke restriksjoner som gjelder i nasjonalparken kan du lese om i verneforskriftens § 3.

Nasjonalparksenter

Tilknyttet Junkerdal nasjonalpark er Besøkssenter nasjonalpark Nordland.

Nasjonalparksenteret skal

  • være en åpen dør til naturen og naturopplevelser
  • informere om nasjonalparker og naturvern
  • skape forståelse for vern av sårbare naturtyper og arter og verdien av store sammenhengende naturområder

Forvaltning av nasjonalparken

Klima- og miljødepartementet har delegert myndighet for å forvalte nasjonalparken til Midtre Nordland nasjonslparkstyre.

I tillegg er en nasjonalparkforvalter ansatt hos fylkesmannen sekretariat for styret. Vedkommende er underlagt styret i det som handler om forvaltningen av verneområdet og har i oppgave å sikre god kontakt med, og ha kunnskap om, lokalmiljøet.

Forvalteren skal også påse at forvaltninga skjer i samsvar med internasjonale forpliktelser, nasjonale føringer, naturmangfoldloven og områdets verneforskrift.

Flere fakta om nasjonalpark og vernet natur

Turistinformasjon

Merkevaren Norges nasjonalparker

Nasjonalparkene er en del av merkevaren "Norges nasjonalparker" som omfatter alle norske verneområder, autoriserte besøkssentre og autoriserte nasjonalparkkommuner- og landsbyer.

Merkevaren er et viktig verktøy for å drive god besøksforvaltning i verneområdene. Dette innebærer at forvaltningen legger til rette for lokal verdiskaping og gode naturopplevelser for de besøkende uten at det går på bekostning av naturverdiene.