Landskapet i Junkerdal nasjonalpark gir livsgrunnlag til en svært artsrik flora med mange sjeldne planter. Den store sildrearten bergjunker er bare funnet i tre områder i Norge, og har sine største forekomster innenfor Junkerdal nasjonalpark. Hele området har vært svært viktig for å forstå innvandringen og utbredelsen av planter og dyr etter siste istid.

Nasjonalparken ligger i Saltdal og Fauske kommuner i Nordland fylke.

Tilgrensende verneområder

Junkerdalsura naturreservat.

Verneformålet til Junkerdal nasjonalpark

Utdraget under er hentet fra § 2 i verneforskriften for Junkerdal nasjonalpark:

Formålet med Junkerdal nasjonalpark er

  • å bevare et stort og tilnærmet urørt naturområde som sikrer biologisk mangfold med økosystemer, arter og bestander, geologiske forekomster og kulturminner. Spesielt viktig er det unike plantelivet

Hvilke restriksjoner som gjelder i nasjonalparken kan du lese om i verneforskriftens § 3.

Nasjonalparksenter

Tilknyttet Junkerdal nasjonalpark er Besøkssenter nasjonalpark Nordland.

Nasjonalparksenteret skal

  • være en åpen dør til naturen og naturopplevelser
  • informere om nasjonalparker og naturvern
  • skape forståelse for vern av sårbare naturtyper og arter og verdien av store sammenhengende naturområder

Forvaltning av nasjonalparken

Klima- og miljødepartementet har delegert myndighet for å forvalte nasjonalparken til Midtre Nordland nasjonslparkstyre.

I tillegg er en nasjonalparkforvalter ansatt hos statsforvalteren sekretariat for styret. Vedkommende er underlagt styret i det som handler om forvaltningen av verneområdet og har i oppgave å sikre god kontakt med, og ha kunnskap om, lokalmiljøet.

Forvalteren skal også påse at forvaltninga skjer i samsvar med internasjonale forpliktelser, nasjonale føringer, naturmangfoldloven og områdets verneforskrift.

Flere fakta om nasjonalpark og vernet natur