Sammen med tilgrensende og nærliggende verneområder i Sverige utgjør Lierne nasjonalpark et stort sammenhengende fjellområde nærmest uten tekniske inngrep. Karakteristisk for området er en del store økologiske strukturer som er særlig viktige for dyre- og plantelivet. Landskapsformene inneholder mangfoldige spor etter istida.

Nasjonalparken ligger i Lierne kommune i Trøndelag fylke.

Tilgrensende verneområder

Merkesfloen naturreservat.

Verneformålet til Lierne nasjonalpark

Utdraget under er hentet fra § 2 i Forskrift om vern av Lierne nasjonalpark:

Lierne nasjonalpark har til formål å sikre et sammenhengende fjellområde med dets naturlige plante- og dyreliv. Sammen med tilgrensende verneområder på svensk side, utgjør Lierne nasjonalpark et betydelig areal hvor tekniske inngrep er svært beskjedne.

Sentrale partier har en rik høyfjellsfauna, mens høystaudebjørkeskog og vierkjerr gir rike biotoper i overgangen mellom fjell og lavereliggende områder. Her finnes også flere verdifulle våtmarksområder. Kvartærgeologisk er landskapet i Lierne nasjonalpark spesielt for regionen, med tykke moreneavsetninger og mange ulike løsmasseformer, herunder rogenmorener. Kulturminner skal ivaretas.

Hvilke restriksjoner som gjelder i nasjonalparken kan du lese om i verneforskriften § 3.

Nasjonalparksenter

Tilknyttet Lierne nasjonalpark er Besøkssenter nasjonalpark Lierne Blåfjella-Skjækerfjella.

Nasjonalparksenteret skal

  • være en åpen dør til naturen og naturopplevelser
  • informere om nasjonalparker og naturvern
  • skape forståelse for vern av sårbare naturtyper og arter og verdien av store sammenhengende naturområder

Forvaltning av nasjonalparken

Klima- og miljødepartementet har delegert myndighet for å forvalte nasjonalparken til Blåfjella/Skjækerfjella og Lierne nasjonalparkstyre.

I tillegg er en nasjonalparkforvalter ansatt hos fylkesmannen sekretariat for styret. Vedkommende er underlagt styret i det som handler om forvaltningen av verneområdet og har i oppgave å sikre god kontakt med, og ha kunnskap om, lokalmiljøet.

Forvalteren skal også påse at forvaltninga skjer i samsvar med internasjonale forpliktelser, nasjonale føringer, naturmangfoldloven og områdets verneforskrift.

Flere fakta om nasjonalpark og vernet natur

Turistinformasjon

Merkevaren Norges nasjonalparker

Nasjonalparkene er en del av merkevaren "Norges nasjonalparker" som omfatter alle norske verneområder, autoriserte besøkssentre og autoriserte nasjonalparkkommuner- og landsbyer.

Merkevaren er et viktig verktøy for å drive god besøksforvaltning i verneområdene. Dette innebærer at forvaltningen legger til rette for lokal verdiskaping og gode naturopplevelser for de besøkende uten at det går på bekostning av naturverdiene.