Møysalen nasjonalpark er en av landets minste nasjonalparker og ligger på Hinnøya, Norges største øy. Området har likevel variert natur med markante alpine fjell, frodige løvskoglier, kulturmark med bebyggelse og fjorder som det knapt finnes maken til i Norge. Sentralt i nasjonalparken ligger fjellet Møysalen.

Nasjonalparken ligger i Lødingen og Sortland kommuner i Nordland fylke.

Tilgrensende verneområder

Møysalen landskapsvernområde.

Verneformålet til Møysalen nasjonalpark

Utdraget under er hentet fra §2 i Forskrift om vern av Møysalen nasjonalpark:

Formålet med Møysalen nasjonalpark er å

  • bevare et intakt utsnitt av et kystalpint landskap
  • sikre det biologiske mangfoldet med økosystemer, arter og bestander
  • sikre kulturminner mot skader og ødeleggelser

Hvilke restriksjoner som gjelder i nasjonalparken kan du lese om i verneforskriften § 3.

Forvaltning av nasjonalparken

Klima- og miljødepartementet har delegert myndighet for å forvalte nasjonalparken til Møysalen nasjonalparkstyre.

I tillegg er en nasjonalparkforvalter ansatt hos statsforvalteren sekretariat for styret. Vedkommende er underlagt styret i det som handler om forvaltningen av verneområdet og har i oppgave å sikre god kontakt med, og ha kunnskap om, lokalmiljøet.

Forvalteren skal også påse at forvaltninga skjer i samsvar med internasjonale forpliktelser, nasjonale føringer, naturmangfoldloven og områdets verneforskrift.

Flere fakta om nasjonalpark og vernet natur