Øvre Anárjohka nasjonalpark og den tilgrensende finske nasjonalparken Lemmenjoki utgjør et stort, urørt naturområde i nord. Nasjonalparken er en avsides og urørt del av Finnmarksvidda.

Nasjonalparken ligger i Karasjok og Kautokeino kommuner i Finnmark fylke.

Tilgrensende verneområder

Lemmenjoki nasjonalpark i Finland.

Verneformålet til Øvre Anárjohka nasjonalpark

Utdraget under er hentet fra kapittel 1 i Forskrift om fredning av Øvre Anárjohka nasjonalpark:

Formålet med Øvre Anárjohka nasjonalpark er å bevare et stykke av Finnmarksvidda med et representativt utvalg av de naturtyper som forekommer der, så som furuskog, bjørkeskog og vidde med kratt, myr, vatn, elver og låge fjell.

Hvilke restriksjoner som gjelder i nasjonalparken kan du lese om i verneforskriftens kapittel 2.

Forvaltning av nasjonalparken

Klima- og miljødepartementet har delegert myndighet for å forvalte nasjonalparken til Øvre Anárjohka nasjonalparkstyre.

I tillegg er en nasjonalparkforvalter ansatt hos fylkesmannen sekretariat for styret. Vedkommende er underlagt styret i det som handler om forvaltningen av verneområdet og har i oppgave å sikre god kontakt med, og ha kunnskap om, lokalmiljøet.

Forvalteren skal også påse at forvaltninga skjer i samsvar med internasjonale forpliktelser, nasjonale føringer, naturmangfoldloven og områdets verneforskrift.

Flere fakta om nasjonalpark og vernet natur

Merkevaren Norges nasjonalparker

Nasjonalparkene er en del av merkevaren "Norges nasjonalparker" som omfatter alle norske verneområder, autoriserte besøkssentre og autoriserte nasjonalparkkommuner- og landsbyer.

Merkevaren er et viktig verktøy for å drive god besøksforvaltning i verneområdene. Dette innebærer at forvaltningen legger til rette for lokal verdiskaping og gode naturopplevelser for de besøkende uten at det går på bekostning av naturverdiene.