I løpet av årtusener har Reisaelva skåret seg ned i fjellvidda og dannet den langstrakte Reisadalen som er sentral i Reisa nasjonalpark. Trange daler og kløfter, mektige fosser og elvegjel skjærer seg ned i viddelandskapet og vitner om en spennende geologi som også gir grobunn og vekstvilkår for et rikt plante- og fugleliv.

Nasjonalparken ligger i Nordreisa kommune i Troms og Finnmark fylke.

Tilgrensende verneområder

Ráisduottarháldi landskapsvernområde.

Verneformålet til Reisa nasjonalpark

Utdraget under er hentet fra kapittel 3 i forskrift om vern for Reisa nasjonalpark:

Formålet med Reisa nasjonalpark er å bevare et vakkert og tilnærmet urørt fjell- og dalområde med dets plante- og dyreliv og geologiske forekomster, og å gi allmennheten adgang til friluftsliv i et slikt område.

Hvilke restriksjoner som gjelder i nasjonalparken kan du lese om i verneforskriftens kapittel 4.

Nasjonalparksenter

Tilknyttet Reisa nasjonalpark er Besøkssenter Reisa nasjonalpark.

Nasjonalparksenteret skal

  • være en åpen dør til naturen og naturopplevelser
  • informere om nasjonalparker og naturvern
  • skape forståelse for vern av sårbare naturtyper og arter og verdien av store sammenhengende naturområder

Forvaltning av nasjonalparken

Klima- og miljødepartementet har delegert myndighet for å forvalte nasjonalparken til Reisa nasjonalparkstyre.

I tillegg er en nasjonalparkforvalter ansatt hos statsforvalteren sekretariat for styret. Vedkommende er underlagt styret i det som handler om forvaltningen av verneområdet og har i oppgave å sikre god kontakt med, og ha kunnskap om, lokalmiljøet.

Forvalteren skal også påse at forvaltninga skjer i samsvar med internasjonale forpliktelser, nasjonale føringer, naturmangfoldloven og områdets verneforskrift.

Flere fakta om nasjonalpark og vernet natur

Turistinformasjon