Rondanemassivet rager mektig over vide, lavdekte fjellvidder. I sør møter du et rolig landskap med avrundede topper. Her er også dype botner og steile fjellvegger, særlig mot nord og øst. Rondane er et karrig og steinete høgfjellsterreng der lav og lyng dominerer. Her har villreinen levd i tusener av år.

Nasjonalparken ligger i kommunene Dovre, Nord-Fron, Sør-Fron, Sel, Ringebu, Folldal og Stor-Elvdal i Innlandet fylke.

Tilgrensende verneområder

Dørålen landskapsvernområde, Frydalen landskapsvernområde, Grimsdalen landskapsvernområde, Atnsjømyrene naturreservat, Myldingi naturreservat og Grimsdalsmyrene naturreservat.

Verneformålet til Rondane nasjonalpark

Utdraget under er hentet fra § 2 i verneforskriften for Rondane nasjonalpark:

Formålet med opprettelsen av Rondane nasjonalpark er å:

  • ta vare på et stort, sammenhengende og i det vesentlige urørt fjellområde
  • ta vare på et høyfjellsøkosystem med et egenartet og variert biologisk mangfold
  • ta vare på sentrale leveområder til villreinstammen i Rondane,
  • sikre variasjonsbredden i naturtyper som Rondaneområdet omfatter, herunder innslag av høyereliggende bjørke- og barskog
  • bevare landskapsformer og særpregede geologiske forekomster
  • ta vare på verdifulle kulturminner

Hvilke restriksjoner som gjelder i nasjonalparken kan du lese om i verneforskriftens § 3.

Forvaltning av nasjonalparken

Klima- og miljødepartementet har delegert myndighet for å forvalte nasjonalparken til Rondane-Dovre nasjonalparkstyre.

I tillegg er en nasjonalparkforvalter ansatt hos statsforvalteren sekretariat for styret. Vedkommende er underlagt styret i det som handler om forvaltningen av verneområdet og har i oppgave å sikre god kontakt med, og ha kunnskap om, lokalmiljøet.

Forvalteren skal også påse at forvaltninga skjer i samsvar med internasjonale forpliktelser, nasjonale føringer, naturmangfoldloven og områdets verneforskrift.

Flere fakta om nasjonalpark og vernet natur

Turistinformasjon