Fra steile fjell i vest, som stuper ned i fjorden, strekker nasjonalparken seg til frodige fjellbjørkedaler med stilleflytende elver i øst. Der møter den Saltfjellets åpne fjellvidder med store løsmasseavsetninger fra siste istid. Dette er parken med de store motsetningene.

Nasjonalparken ligger i kommunene Beiarn, Meløy, Rana, Rødøy og Saltdal i Nordland fylke.

Tilgrensende verneområder

Lahko nasjonalpark, Storlia naturreservat, Blakkådalen naturreservat og Gåsvatnan landskapsvernområde og Saltfjellet landskapsvernområde.

Verneformålet til Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark

Utdraget under er hentet fra kapittel 3 i Forskrift om vern av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark:

Formålet med nasjonalparken er:

  • å bevare et vakkert og tilnærmet uberørt fjellområde med dets plante- og dyreliv og geologiske forekomster, der variasjonen i naturforholdene er særlig markert og verdifull
  • i tillegg skal nasjonalparken sammen med Gåsvatnan og Saltfjellet landskapsvernområder og Storlia naturreservat bidra til å bevare et sammenhengende naturområde som også inneholder mange samiske og andre kulturminner
  • å gi allmennheten muligheten til naturopplevelse i området

Hvilke restriksjoner som gjelder i nasjonalparken kan du lese om i verneforskriftens kapittel 4.

Nasjonalparksenter

Tilknyttet Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark er Besøkssenter nasjonalpark Nordland.

Nasjonalparksenteret skal

  • være en åpen dør til naturen og naturopplevelser
  • informere om nasjonalparker og naturvern
  • skape forståelse for vern av sårbare naturtyper og arter og verdien av store sammenhengende naturområder

Forvaltning av nasjonalparken

Klima- og miljødepartementet har delegert myndighet for å forvalte nasjonalparken til Midtre Nordland nasjonalparkstyre.

I tillegg er en nasjonalparkforvalter ansatt hos statsforvalteren sekretariat for styret. Vedkommende er underlagt styret i det som handler om forvaltningen av verneområdet og har i oppgave å sikre god kontakt med, og ha kunnskap om, lokalmiljøet.

Forvalteren skal også påse at forvaltninga skjer i samsvar med internasjonale forpliktelser, nasjonale føringer, naturmangfoldloven og områdets verneforskrift.

Flere fakta om nasjonalpark og vernet natur