Fra steile fjell i vest, som stuper ned i fjorden, strekker nasjonalparken seg til frodige fjellbjørkedaler med stilleflytende elver i øst. Der møter den Saltfjellets åpne fjellvidder med store løsmasseavsetninger fra siste istid. Dette er parken med de store motsetningene.

Nasjonalparken ligger i kommunene Beiarn, Meløy, Rana, Rødøy og Saltdal i Nordland fylke.

Tilgrensende verneområder

Lahko nasjonalpark, Storlia naturreservat, Blakkådalen naturreservat og Gåsvatnan landskapsvernområde og Saltfjellet landskapsvernområde.

Verneformålet til Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark

Utdraget under er hentet fra kapittel 3 i Forskrift om vern av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark:

Formålet med nasjonalparken er:

  • å bevare et vakkert og tilnærmet uberørt fjellområde med dets plante- og dyreliv og geologiske forekomster, der variasjonen i naturforholdene er særlig markert og verdifull
  • i tillegg skal nasjonalparken sammen med Gåsvatnan og Saltfjellet landskapsvernområder og Storlia naturreservat bidra til å bevare et sammenhengende naturområde som også inneholder mange samiske og andre kulturminner
  • å gi allmennheten muligheten til naturopplevelse i området

Hvilke restriksjoner som gjelder i nasjonalparken kan du lese om i verneforskriftens kapittel 4.

Nasjonalparksenter

Tilknyttet Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark er Besøkssenter nasjonalpark Nordland.

Nasjonalparksenteret skal

  • være en åpen dør til naturen og naturopplevelser
  • informere om nasjonalparker og naturvern
  • skape forståelse for vern av sårbare naturtyper og arter og verdien av store sammenhengende naturområder

Forvaltning av nasjonalparken

Klima- og miljødepartementet har delegert myndighet for å forvalte nasjonalparken til Midtre Nordland nasjonalparkstyre.

I tillegg er en nasjonalparkforvalter ansatt hos fylkesmannen sekretariat for styret. Vedkommende er underlagt styret i det som handler om forvaltningen av verneområdet og har i oppgave å sikre god kontakt med, og ha kunnskap om, lokalmiljøet.

Forvalteren skal også påse at forvaltninga skjer i samsvar med internasjonale forpliktelser, nasjonale føringer, naturmangfoldloven og områdets verneforskrift.

Flere fakta om nasjonalpark og vernet natur

Turistinformasjon

Merkevaren Norges nasjonalparker

Nasjonalparkene er en del av merkevaren "Norges nasjonalparker" som omfatter alle norske verneområder, autoriserte besøkssentre og autoriserte nasjonalparkkommuner- og landsbyer.

Merkevaren er et viktig verktøy for å drive god besøksforvaltning i verneområdene. Dette innebærer at forvaltningen legger til rette for lokal verdiskaping og gode naturopplevelser for de besøkende uten at det går på bekostning av naturverdiene.