Fjellformasjonen Templet, med sine karakteristiske horisontale lag, er et mye fotografert landskapselement. Området har ulike interessante velutviklede kvartærgeologiske elementer, blant annet marine avsetninger, elveavsetninger og strukturmark.

Andre verneområder på Svalbard

Fuglereservater

Sørkapp, Forlandsøyane, Isøyane, Hermansenøya, Dunøyane, Boheman, Olsholmen, Blomstrandhamna, Kapp Linné, Guissezholmen, Gåsøyane, Skorpa
Plankeholmane og Moseøya.

Naturreservater

Bjørnøya, Ossian Sars, Hopen, Moffen, Nordaust-Svalbard og Søraust-Svalbard.

Nasjonalparker

Indre Wijdefjorden, Nordenskiöld Land, Forlandet, Nordre Isfjorden, Nordvest-Spitsbergen og Sør-Spitsbergen.

De 29 verneområdene på øygruppa omfatter (2008) ca. 65 prosent av
øygruppas landareal og ca. 84 prosent av territorialfarvannet.

Verneformålet til Sassen-Bünsow Land nasjonalpark

Utdraget under er hentet fra § 3 i Forskrift om fredning av Sassen-Bünsow Land nasjonalpark på Svalbard:

Formålet med fredningen er å bevare et stort, sammenhengende og i det vesentligste urørt arktisk fjord- og dallandskap med intakte naturtyper, økosystemer, arter, naturlige økologiske prosesser, landskap og kulturminner som område for forskning og for opplevelse av Svalbards natur- og kulturarv, herunder spesielt sikre:

  • store arealer med sammenhengende vegetasjon med innslag av sårbare plantearter
  •  store våtmarksområder; viktige hekke-, nærings- og myteområder for fugl
  • rike fugleliv (gjess, vadefugl og sjøfugl)
  • velutviklete og interessante geologiske og kvartærgeologiske formasjoner og forekomster
  • verdifulle kulturminner
  • den karakteristiske og kjente fjellformasjonen Templet

Forvaltning av nasjonalparken

Klima- og miljødepartementet har delegert myndighet for den daglige og praktiske forvaltningen av verneområdene på Svalbard til Sysselmannen på Svalbard. Forvalteren skal påse at forvaltninga skjer i samsvar med internasjonale forpliktelser, nasjonale føringer, naturmangfoldloven og områdets verneforskrift.

Aktiviteter i nasjonalparken

Svalbard har en streng miljøvernlovgivning (svalbardmiljøloven) som regulerer det meste av aktiviteten på øygruppa.

Verneforskriftene for hvert verneområde setter rammer for hvilke aktiviteter og tiltak som er tillatt. Naturreservatene har de strengeste bestemmelsene. De tre nasjonalparkene som ble opprettet i 1973 har noe strengere bestemmelser enn de som ble opprettet i 2003 og 2005. Hovedforskjellen er reglene for motorisert ferdsel, jakt og fangst.

Hvilke restriksjoner som gjelder i nasjonalparken kan du lese om i verneforskriften § 4.

Flere fakta om nasjonalpark og vernet natur

Turistinformasjon

Turistinformasjon om Sassen-Bunsow Land nasjonalpark finnes på Visit Svalbard.

Merkevaren Norges nasjonalparker

Nasjonalparkene er en del av merkevaren "Norges nasjonalparker" som omfatter alle norske verneområder, autoriserte besøkssentre og autoriserte nasjonalparkkommuner- og landsbyer.

Merkevaren er et viktig verktøy for å drive god besøksforvaltning i verneområdene. Dette innebærer at forvaltningen legger til rette for lokal verdiskaping og gode naturopplevelser for de besøkende uten at det går på bekostning av naturverdiene.