Det meste av nasjonalparken er hav- og sjøbunn. Med bløtbunn, rike tareskoger og koraller innehar nasjonalparken et komplett økosystem under vann. På land møtes du av landskap som går fra blankskurte svaberg til vindpåvirket kystskog.

Nasjonalparken ligger i kommunene Hvaler og Fredrikstad i Viken fylke.

Tilgrensende verneområder

Hvaler prestegårdskog naturreservat og Rauerfjorden marine verneområde

Verneformålet til Ytre Hvaler nasjonalpark

Utdraget under er hentet fra § 2 i Forskrift om vern av Ytre Hvaler nasjonalpark:

Formålet med Ytre Hvaler nasjonalpark er å

  • bevare et egenartet, stort og relativt urørt naturområde ved kysten i sørøst-Norge
  • bevare et undersjøisk landskap med variert bunntopografi
  • bevare økosystemer på land og i sjø med naturlig forekommende arter og bestander, kystlandskap med sjøoverflate og havbunn med korallrev, hard- og bløtbunn

Allmennheten skal gis anledning til naturopplevelse gjennom utøvelse av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging.

Hvilke restriksjoner som gjelder i nasjonalparken kan du lese om i verneforskriftens § 3.

Nasjonalparksenter

Tilknyttet Ytre Hvaler nasjonalpark er Besøkssenter Ytre Hvaler nasjonalparksenter.

Nasjonalparksenteret skal

  • være en åpen dør til naturen og naturopplevelser
  • informere om nasjonalparker og naturvern
  • skape forståelse for vern av sårbare naturtyper og arter og verdien av store sammenhengende naturområder

Forvaltning av nasjonalparken

Klima- og miljødepartementet har delegert myndighet for å forvalte nasjonalparken til Ytre Hvaler nasjonalparkstyre.

I tillegg er en nasjonalparkforvalter ansatt hos statsforvalteren sekretariat for styret. Vedkommende er underlagt styret i det som handler om forvaltningen av verneområdet og har i oppgave å sikre god kontakt med, og ha kunnskap om, lokalmiljøet.

Forvalteren skal også påse at forvaltninga skjer i samsvar med internasjonale forpliktelser, nasjonale føringer, naturmangfoldloven og områdets verneforskrift.

Flere fakta om nasjonalpark og vernet natur