Det meste av nasjonalparken er hav- og sjøbunn. Med bløtbunn, rike tareskoger og koraller innehar nasjonalparken et komplett økosystem under vann. På land møtes du av landskap som går fra blankskurte svaberg til vindpåvirket kystskog.

Nasjonalparken ligger i kommunene Hvaler og Fredrikstad i Østfold fylke.

Tilgrensende verneområder

Hvaler prestegårdskog naturreservat.

Verneformålet til Ytre Hvaler nasjonalpark

Utdraget under er hentet fra § 2 i Forskrift om vern av Ytre Hvaler nasjonalpark:

Formålet med Ytre Hvaler nasjonalpark er å

  • bevare et egenartet, stort og relativt urørt naturområde ved kysten i sørøst-Norge
  • bevare et undersjøisk landskap med variert bunntopografi
  • bevare økosystemer på land og i sjø med naturlig forekommende arter og bestander, kystlandskap med sjøoverflate og havbunn med korallrev, hard- og bløtbunn

Allmennheten skal gis anledning til naturopplevelse gjennom utøvelse av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging.

Hvilke restriksjoner som gjelder i nasjonalparken kan du lese om i verneforskriftens § 3.

Nasjonalparksenter

Tilknyttet Ytre Hvaler nasjonalpark er Besøkssenter Ytre Hvaler nasjonasenter.

Nasjonalparksenteret skal

  • være en åpen dør til naturen og naturopplevelser
  • informere om nasjonalparker og naturvern
  • skape forståelse for vern av sårbare naturtyper og arter og verdien av store sammenhengende naturområder

Forvaltning av nasjonalparken

Klima- og miljødepartementet har delegert myndighet for å forvalte nasjonalparken til Ytre Hvaler nasjonalparkstyre.

I tillegg er en nasjonalparkforvalter ansatt hos fylkesmannen sekretariat for styret. Vedkommende er underlagt styret i det som handler om forvaltningen av verneområdet og har i oppgave å sikre god kontakt med, og ha kunnskap om, lokalmiljøet.

Forvalteren skal også påse at forvaltninga skjer i samsvar med internasjonale forpliktelser, nasjonale føringer, naturmangfoldloven og områdets verneforskrift.

Flere fakta om nasjonalpark og vernet natur

Turistinformasjon

Merkevaren Norges nasjonalparker

Nasjonalparkene er en del av merkevaren "Norges nasjonalparker" som omfatter alle norske verneområder, autoriserte besøkssentre og autoriserte nasjonalparkkommuner- og landsbyer.

Merkevaren er et viktig verktøy for å drive god besøksforvaltning i verneområdene. Dette innebærer at forvaltningen legger til rette for lokal verdiskaping og gode naturopplevelser for de besøkende uten at det går på bekostning av naturverdiene.