Områdene tilrås opprettet i medhold av naturmangfoldloven (lov om forvaltning av naturens mangfold).

11 av områdene er nye naturreservater og 7 av områdene er utvidelse av eksisterende naturreservater. I tillegg foreslås det å utvide Lomsdal-Visten nasjonalpark. En mindre del av ett område ligger på privat grunn, øvrig areal ligger på Statskog SF sin grunn. Tilrådingen omfatter ca. 49,8 kvadratkilometer nytt verneareal, hvorav ca. 27,1 kvadratkilometer er produktiv skog.