Området består av tre delområder som til sammen utgjør et areal på ca. 1322 km2 og har viktige naturverdier. Området består i hovedsak av eksponerte sjøområder og omfatter både dype og grunne områder.

Formålet med vernet er å ta vare på områder som samlet sett har stor spennvidde i naturtyper og som er representative for denne delen av kysten.