Samlet nytt verneareal er rundt 16 kvadratkilometer, hvorav ca. 11 kvadratkilometer er produktiv skog. Fire av områdene er utvidelser av eksisterende naturreservat.

Områdene Ulvenfjellet i Bjørnafjorden og Skjærberget i Rendalen er vern på Statskogs grunn. De øvrige områdene har kommet til gjennom ordningen med frivillig vern av skog. Frivillig vern er basert på at grunneierne tilbyr skog for vern gjennom skogeierorganisasjonene.

Med dette vernevedtaket er ca. 5,1 % av alt skogareal og omtrent 3,9 % av den produktive skogen vernet etter naturmangfoldloven.

Bekkekløfter og furuskog

Fire av områdene i Innlandet er registrert gjennom bekkekløftkartleggingene i 2007 i Oppland og 2014 i Hedmark. Vern av Lekjenndalen, Sagbekkskåra, Skåbudalen og utvidelsen av Mistra bidrar til å sikre viktige skogområder med bekkekløftnatur. Området Krakksfjellet har vært midlertidig vernet siden 2006. Gjennom dette vernevedtaket sikres en av de mest urørte kystskogene i ytre deler av Vestlandet.

Områdene i verneplanen omfatter for øvrig en stor variasjon i skogtyper, som blant annet rik edellauvskog, gammel barskog, kalkfuruskog og vestnorsk regnskog.