Åtte av områdene som er vernet ligger i Innlandet fylke, men vedtaket omfatter også nytt vern i Nordland, Trøndelag, Møre og Romsdal, Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark og Viken fylker.

Samlet verneareal er rundt 32,8 kvadratkilometer, hvorav ca. 22,6 kvadratkilometer er produktiv skog. Sju av områdene er utvidelser av eksisterende verneområder. Med dette vernevedtaket er ca. 5,2 % av alt skogareal, og ca. 3,9 % av den produktive skogen, vernet.

Alle områdene er kommet til gjennom ordningen med frivillig vern av skog. Frivillig vern er basert på at grunneierne tilbyr skog for vern gjennom skogeierorganisasjonene.

Områdene i dette vernevedtaket omfatter stor variasjon i skogtyper, og vil bidra til at de nasjonale målene i naturmangfoldloven om bevaring av et representativt utvalg av norsk natur og ivareta viktige områder for truet og nær truet natur.