Samlet nytt verneareal er ca. 26 kvadratkilometer, hvorav ca. 18 kvadratkilometer er produktiv skog. 6 av områdene er utvidelser av eksisterende naturreservat.

Alle de 15 områdene har kommet til gjennom ordningen med frivillig vern av skog. Frivillig vern er basert på at grunneierne tilbyr skog for vern gjennom skogeierorganisasjonene. I tillegg inngår det et areal eid av Opplysningsvesenets fond i området Nordre Munksjøberget.

Med dette vernevedtaket er ca. 5,1 % av alt skogareal og omtrent 3,9 % av den produktive skogen vernet etter naturmangfoldloven.

Nasjonalt verdifull bekkekløft og viktige utvidelser

Dokkajuvet naturreservat er en stor og dyp bekkekløft hvor elva Dokka renner i bunnen av kløfta. Bekkekløfta er variert, og verneområdet omfatter også flere sidekløfter. Det er registrert et høyt antall rødlistearter her, og storaurestammen i Randsfjorden har en av sine viktigste gyteplasser innenfor området. Bekkekløftkvalitetene i området er beskrevet som nasjonalt viktige.

Stange naturreservat ("Stange urskog") fra 1923 er et av landets eldste verneområder. Området har fram til nå vært svært lite, med sine 3 dekar verneareal. Under navnet Romsæterberget naturreservat blir dette nå utvidet til ca. 360 dekar.

Områdene i verneplanen omfatter ellers flere ulike typer barskog, med blant annet kalk- og lågurtfuruskog og ulike lauvskogstyper, blant annet med rik edellauvskog i de to Vestlandsområdene.