Biocidforskriften implementerer EUs biocidforordning i Norge. I tillegg inneholder forskriften særnorske bestemmelser og informasjon om gebyrsatser.

Hva er forskriften om biocider?

Biocidforskriften gir bestemmelser for både aktive stoffer (virkestoffer), biocidprodukter og behandlede produkter. Biocidprodukter og behandlede produkter kan være enten stoffer/stoffblandinger eller faste produkter. Bestemmelsene for biocidprodukter gjelder for både tilgjengeliggjøring på markedet og bruk.

Biocidprodukter benyttes til bekjempelse av uønskede organismer og kan ha svært betenkelige egenskaper for helse og miljø. Hensikten med biocidforskriften er å sørge for god beskyttelse av menneskers og dyrs helse og det ytre miljø, og å forenkle handelen av biocidprodukter mellom EU/EØS-landene.

Biocidproduktene har mange ulike bruksområder. For noen bruksområder er det viktig å være klar over grenseoppgangen mellom biocidforordningen og andre lovverk, som for eksempel legemidler, plantevernmidler, kosmetikk og medisinsk utstyr, som beskrevet i biocidforordningens artikkel 2.

Det stilles krav til biocidprodukter også i annet regelverk enn i biocidforskriften. Dette inkluderer blant annet CLP, som inneholder bestemmelser om klassifisering og merking av kjemikalier, stoffspesifikke bestemmelser i Reach, produktforskriften og deklareringsforskriften.

Krav til aktive stoffer

Aktive stoffer til bruk i biocidprodukter må gjennom en grundig vurdering på EU-nivå, av blant annet helse- og miljørisiko. Hvis risikoen tilknyttet bruken av stoffet vurderes som akseptabel, godkjennes det, eventuelt med spesifikke begrensninger og betingelser.

Stoffvurderingsprogrammet i EU legger føringer for hvilke aktive stoffer og produkttyper (bruksområder) som vurderes når, og hvilke land som er hovedansvarlige for vurderingen. I tillegg kan nye aktive stoffer søkes godkjent og vurderes fortløpende.

Stoffgodkjenninger tas inn i norsk rett i vedlegg 2 til biocidforskriften. En godkjenning av et aktivt stoff er alltid knyttet til en produkttype, og gjelder i opptil 10 år. Denne perioden kan kortes ned i noen tilfeller, for eksempel hvis et aktivt stoff har spesielt betenkelige egenskaper for helse og/eller miljø.

På Echas nettsider finner du mer informasjon om stoffvurderingsprogrammet, nye aktive stoffer og søknader om godkjenning av aktive stoffer.

Krav til biocidprodukter

Prinsippet i biocidforordningen er at aktive stoffer vurderes på EU-nivå, og at biocidprodukter som inneholder godkjente aktive stoffer, deretter kan søkes godkjent i hvert enkelte land eller i hele EU/EØS der det er aktuelt. Da vil den spesifikke bruken til hvert ^^biocidprodukt ligge til grunn for vurderingen.

Biocidprodukter som er tillatt på det norske markedet:

  • Biocidprodukter som er godkjent av Miljødirektoratet, etter søknad er sendt inn og vurdert etter kravene i biocidforordningen. Godkjente produkter har et godkjenningsnummer på formatet NO-20xx-xxxx eller EU-xxxxxxx-xxxx. I godkjenningen settes det spesifikke betingelser til hvordan produktet kan brukes.
  • Biocidprodukter som kan være på markedet i henhold til overgangsordningene i biocidforordningens artikkel 89. Bestemmelsene gjør det mulig for enkelte biocidprodukter å være på markedet før søknader om godkjenning (av aktivt stoff og produkt) er ferdig vurdert. Kravene som gjelder er nærmere beskrevet under

 

Krav til behandlede produkter

Behandlede produkter er ikke biocidprodukter i seg selv, men de inneholder, er innsatt med eller er på annen måte behandlet med biocider. Eksempler er ullstoff behandlet med midler mot møll, utemøbler behandlet med impregneringsmidler mot råte, plastmaterialer behandlet med midler mot mugg og bakterier, og maling som inneholder konserveringsmidler.

Behandlede produkter i EU/EØS kan bare inneholde aktive stoffer som er godkjent eller søkt godkjent i riktig produkttype. Dette gjelder også hvis behandlingen av produktet skjer utenfor EU/EØS, slik at det ferdigbehandlede produktet importeres hit. Hvis behandlingen av produktet skjer i EU/EØS, må også selve biocidproduktet som benyttes i behandlingen være godkjent eller tillatt på lik linje med andre biocidprodukter på det europeiske markedet.

Krav til merking

Behandlede produkter må merkes hvis de har med påstand om biocidegenskaper, hvis merking er en betingelse gitt i godkjenningen av aktivt stoff/aktive stoffer, eller hvis dette er nødvendig av andre årsaker for å beskytte mennesker, dyr eller miljøet.

Merkingen skal gi følgende informasjon:

  • informasjon om at det behandlede produktet inneholder biocidprodukter
  • biocidegenskapen hos det behandlede produktet
  • navnet på alle aktive stoffer i biocidproduktene
  • navnet på alle nanomaterialer i biocidproduktene, etterfulgt av ordet «nano» i parentes
  • eventuelle bruksanvisninger eller forsiktighetsregler som må tas

I forbindelse med Miljødirektoratets arbeid med vurdering av notimpregneringsmidler til akvakultur har vi utarbeidet følgende dokumenter:

Nasjonale restriksjoner

Miljødirektoratet har satt særskilte nasjonale restriksjoner for insektmidler og muse- og rottemidler, som det må tas hensyn til når produktene søkes godkjent i henhold til biocidforordningen.

Virksomhetenes ansvar og plikter

Regelverket gjelder både tilgjengeliggjøring på markedet og bruk av biocidprodukter. Virksomheter/brukere plikter å sette seg inn i biocidregelverket og andre gjeldende regelverk for sine aktive stoffer og biocidprodukter.

Miljødirektoratets rolle

Miljødirektoratet er ansvarlig myndighet for biocidforskriften. Vi behandler søknader om godkjenning av aktive stoffer og biocidprodukter etter forskriften, og implementerer endringer i det norske regelverket.

Miljødirektoratet fører tilsyn med at norske virksomheter overholder kravene i regelverket. Vi gir også råd og veiledning. 

Miljødirektoratet deltar i EUs arbeidsgrupper og komiteer som jobber med biocider.