Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Endringer i klimakvoteforskriften

Høringsnummer
Frist
10.08.2020
Tema
Klima
Publisert
10.06.2020

Miljødirektoratet foreslår endringer i forskrift av 23. desember 2004 nr. 1851 om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteforskriften).

Endringene gjelder i hovedsak gjennomføring av regler for justering av tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden 2021—2030. Forslaget gjelder også innføring av endrede bestemmelser for auksjonering av kvoter og nye bestemmelser om driften av EUs innovasjonsfond.

Innføring av krav om årlig, verifisert rapportering av tildelingsdata vil gi økt administrativ og økonomisk byrde for de kvotepliktige virksomhetene sammenlignet med dagens regime, både som følge av nye rapporteringskrav og som følge av hyppigere justeringer av tildeling basert på rapporterte data. Samtidig innføres det en automatikk i at tildelingen skal justeres opp ved en økning i gitte parametere, noe som vil være til gunst sammenlignet med dagens regime, der det er frivillig å søke om flere kvoter ved vesentlig kapasitetsøkning.

Forordning om endring av auksjonsforordningen har små konsekvenser for alle involverte parter. Forordningen om driften av et innovasjonsfond vil medføre noe ressursbruk for de virksomhetene som vil søke om støtte.

Høringsdokumentene ligger nederst på denne siden. Miljødirektoratets referanse er 2020/7619.

Eventuelle uttalelser sendes Miljødirektoratet som vedlegg via denne høringssiden. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlige for alle interesserte.

Gi høringsuttalelse

Høringsfristen for denne høringen er utløpt