Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Nye forskrifter om fiske etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag

Høringsnummer
Frist
06.09.2020
Tema
Arter og naturtyper, Regelverk
Publisert
12.06.2020

Miljødirektoratet sender med dette på høring forslag til nye forskrifter om fiske etter anadrome laksefisk i sjø og forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag, hjemlet i naturmangfoldloven og lakse- og innlandsfiskloven. Forskriftsutkastene inneholder bestemmelser for fiske i alle sjøområder og for omlag 1300 vassdrag med bestander av anadrome laksefisk, og vil erstatte gjeldende forskrift 10. mai 2012 nr. 438 om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag og forskrift 10. mai 2012 nr. 431 om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen.

På vegne av Klima- og miljødepartementet høres det samtidig på endringer i forskrift 11. september 2013 nr. 1084 om fiske etter laks og ørret i Svinesund, Iddefjorden og Enningdalselva, Østfold.

Høringsdokumentene består av:

  • Høringsnotat med forslag til endringer i fiskebestemmelser
  • Forslag til forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i sjø
  • Forslag til forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag
  • Forslag til endringer i forskrift om fiske etter laks og ørret i Svinesund, Iddefjorden og Enningdalselva, Østfold
  • Sametingets kommentar til høringsnotatet
  • Merknad til Sametingets kommentar

Disse finner du som vedlegg nederst på denne siden. Miljødirektoratets referanse er 2019/12339.

Eventuelle regionale og lokale uttalelser sendes til Fylkesmannen i det respektive fylket.

Uttalelser av generell karakter, og uttalelser som ikke gjelder et enkelt vassdrag eller fylke, sendes til Miljødirektoratet som vedlegg via denne siden. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlig for alle interesserte.