Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Anbefaler forbud mot enkelte plastprodukter

Høringsnummer
Frist
19.06.2020
Tema
Kjemikalier
Publisert
19.03.2020

Forslaget innebærer forbud mot å bringe i omsetning, herunder gi bort gratis, enkelte engangsprodukter dersom de er laget helt eller delvis av plast, og er beregnet for engangsbruk.

Bestikk, tallerkener, sugerør, rørepinner, ballongpinner og bomullspinner i plast, i tillegg til take away-matbeholdere, drikkebegre og drikke­vareemballasje laget av plasttypen ekspandert polystyren ("isopor"), og alle produkter laget av okso‑nedbrytbar plast, er omfattet av forslaget.

Disse produktene finnes i stor grad som forsøpling på europeiske strender, og kan relativt enkelt erstattes med engangsprodukter i andre materialer eller ombruksprodukter.

Det legges opp til unntak fra forbudet for sugerør og bomullspinner til medisinsk bruk, og unntak fra forbudet mot ballongpinner for profesjonell bruk som ikke innebærer distribusjon til forbrukere.

Miljødirektoratet ber særskilt om innspill knyttet til forhold som tilsier at innføring av et forbud er særlig utfordrende.

Forbudet kan redusere bruken av engangsplast med 1,9 milliarder enheter eller 3 600 tonn årlig.

Selv om det meste av engangsplasten havner i avfallsstrømmer og blir tatt hånd om på en god måte, vil reguleringen bidra til at færre dyr får i seg, eller skader seg på, engangs­produktene eller mikroplast fra slike produkter.

Overgangen til alternative løsninger til engangsplast vil kunne føre til reduserte klimagassutslipp og andre positive miljøeffekter, men i hvilken grad vil avhenge av hvordan markedet innretter seg.

Forbudet mot engangs­produktene kan også medføre ikke ubetydelige merkostnader totalt sett for brukene av produktene, og da særlig for aktører i markedet for take away-mat og deres kunder. Økning i kostnader per innbygger er anslått til opp mot 80 kroner i året. Dette er å anse som maksimums­anslag, og vil trolig bli lavere bl.a. fordi utfasingen allerede har kommet langt for enkelte produkter og fordi rimeligere alternativer kan bli tilgjengelig på markedet innen 2021.

Kostnadene vil også i stor grad avhenge av hvordan forbrukerne tilpasser seg forbudet. Dersom de velger å erstatte engangs­produktene i plast med ombruksprodukter de allerede har, kan kostnadene bli redusert. Folks adferd kan også endres av mye oppmerksomhet om forsøpling, og som følge av høyere pris på alternative engangsprodukter.

Bruksområdet for okso-nedbrytbar plast i Norge er først og fremst hakestøtter til døde personer. I tillegg brukes noe okso-nedbrytbar plast til plastposer og enkelte nisjepregede bruksområder, men etterspørselen er generelt fallende. Vi forventer ikke merkostnader av betydning ved å gjennomføre forbudet mot okso-nedbrytbar plast i Norge.

Vi ber særskilt om innspill til om det er andre produkter av okso-nedbrytbar plast i bruk i Norge, og om hakestøtter produsert av okso-nedbrytbar plast kan erstattes uten vesentlig høyere kostnader.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger lenger ned på siden. Miljødirektoratets referanse er 2020/4192.

Eventuelle uttalelser sendes Miljødirektoratet som vedlegg via høringssiden. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlige for alle interesserte når høringsfristen har gått ut.