Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Endring i forslag til gjennomføring av direktiv om mellomstore forbrenningsanlegg

Høringsnummer
Frist
22.12.2020
Tema
Forurensning og støy, Regelverk
Publisert
09.11.2020

Miljødirektoratet la 29. april 2019 forslag til gjennomføring av direktiv 2015/2193 ut på høring med frist 10. august 2019.  I forskriftsforslaget var utslippsgrenseverdien for støv fra anlegg 1-5 MW som brenner fast biomasse satt til 150 mg/Nm3. Dette var en lempeligere grenseverdi enn det som følger av EU-direktivet, og en tilpasning Klima- og miljødepartementet hadde bedt om.  EU har imidlertid ikke godtatt tilpasningen om lempeligere utslippsgrenseverdi for støv. I lys av høringen ble det bedt om at skillet mellom eksisterende og nye anlegg skulle settes til 20. desember 2021 i stedet for 20. desember 2018. Denne tilpasningen om hva som skal forstås som eksisterende anlegg er godtatt av EU.

Miljødirektoratet legger med dette endring i forslaget til forskrift ut på ny høring. Utslippsgrenseverdien for støv for anlegg 1-5 MW som brenner fast brensel er satt til 50 mg/Nm3 i tråd med kravene i direktivet. Bestemmelsene i forslaget er justert slik at skillet mellom hhv. eksisterende og nye anlegg slik de framgår av direktivet settes til 20. desember 2021 i stedet for 20. desember 2018. Endringene i forskriftsforslaget er markert med uthevet rød skrift.

Konsekvensvurdering av implementering av direktivet lå ved høringen i 2019 (Konsekvensvurdering 2019). Konsekvensvurderingen kapittel 2-5 omhandler konsekvenser av gjennomføring av direktivet med utslippsgrenseverdier for støv i tråd med direktivet. Tilpasningen knyttet til hva som er hhv. "eksisterende" og "nye" anlegg medfører at anlegg satt i drift i perioden 20. desember 2018-20. desember 2021 får krav tilsvarende direktivets krav til "eksisterende anlegg". Disse anleggene får dermed en overgangsperiode før nye utslippsgrenser vil gjelde fra 2025 eller 2030.

Relevante dokumenter ligger nederst på denne siden. Miljødirektoratets referanse er 2014/6683.

Eventuelle uttalelser sendes til Miljødirektoratet som vedlegg via denne siden. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlig for alle interesserte.