Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Forslag til endringer i klimakvoteforskriften

Høringsnummer
Frist
15.01.2021
Tema
Klima, Regelverk
Publisert
06.11.2020

Miljødirektoratet foreslår å endre bestemmelser om gebyrer (kapittel 9) og Det norske registeret for klimakvoter (kapittel 7).  

  Endringene av gebyrbestemmelsene er ment å sikre bedre samsvar mellom gebyrinntektene og Miljødirektoratets faktiske ressursbruk på saksbehandling knyttet til klimakvotesystemet, i tråd med sentrale føringer fra Finansdepartementet. Forslaget innebærer en revidering av dagens innretning på alle gebyrene i klimakvoteforskriften. Miljødirektoratet foreslår å gå bort fra gebyret for kvoter utstedt av staten, og heller rendyrke et system der gebyrene er direkte knyttet til de konkrete oppgavene. Miljødirektoratet foreslår at det i klimakvoteforskriften vises til gebyrsatsene i forurensingsforskriften kapittel 39, som gjenspeiler kostnader for tidsbruk i direktoratet.  

De kvotepliktige virksomhetene vil sannsynligvis erfare at de årlige gebyrutgiftene øker betydelig i 2021, mens de i årene 2022 til 2030 ligger på et tilsvarende nivå som i perioden 2013 - 2020. Gebyrene utgjør betaling for en offentlig tjeneste, og de foreslåtte endringene vil primært medføre omfordelingsvirkninger mellom aktørene. Å benytte samme satser som i forurensningsforskriften er en forenkling, både for aktører som forholder seg til flere regelverk og for Miljødirektoratet. 

Endringene i kapittelet om Det norske registeret for klimakvoter er foreslått for å tydeliggjøre hvilke vilkår som gjelder for søkere og kontohavere, og for å få Miljødirektoratets oppgaver og myndighet tydeligere frem. Endringene innebærer i praksis ingen nye krav, og får dermed ingen vesentlige konsekvenser av administrativ eller økonomisk art for brukere av kvoteregisteret.  

  Høringsnotat og andre relevante dokumenter ligger nederst på denne siden. Miljødirektoratets referanse er 2020/14662.    

  

Eventuelle uttalelser sendes til Miljødirektoratet som vedlegg via denne siden. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlig for alle interesserte. 

Gi høringsuttalelse

Høringsfristen for denne høringen er utløpt