Høringer
Oppdatering av Ranheim paper & board AS tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven

Høringsnummer
Frist
11.12.2020
Tema
Industri på land
Publisert
05.11.2020

Miljødirektoratet skal revidere tillatelsen etter forurensningsloven for Ranheim paper & board AS i Trondheim kommune. Nye krav i EUs industriutslippsdirektiv som er implementert i forurensingsforskriftens kapittel 36, medfører at norske myndigheter skal vurdere nye og strengere utslippsgrenser. Miljømyndighetene skal derfor revidere alle tillatelsene til virksomhet etter forurensingsloven for treforedlingsindustrien.

Ranheim paper & board AS i Trondheim kommune har produksjon av papp, papir og spesialpapir fra returfiber. Produksjonen gir utslipp av prosessvann til Trondheimsfjorden. Utslippet inneholder oppløst organisk materiale målt som kjemisk oksygenforbrukende stoffer (KOF) og fiber (suspendert stoff, SS). Utslippsgrensene skal settes på bakgrunn av hvilke nivåer som kan oppnås ved bruk av beste tilgjengelige teknikker – BAT (Best available techniques).

Bedriften har redegjort for oppnåelse av BAT, samt tiltak og estimerte kostnader for å oppfylle BAT-assosierte utslippsgrenser.

Søknaden og andre relevante dokumenter ligger nederst på denne siden. Miljødirektoratets referanse er 2019/197.  

Eventuelle uttalelser sendes til Miljødirektoratet som vedlegg via denne siden. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlig for alle interesserte. Vedtaket og den oppdaterte tillatelsen finnes i vår postjournal og tillatelsen finnes i Norske utslipp www.norskeutslipp.no etter at saken er avgjort.