Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Forslag til endringer i Reach-forskriften og produktforskriften

Høringsnummer
Frist
10.12.2020
Tema
Kjemikalier, Regelverk
Publisert
28.10.2020

Miljødirektoratet foreslår å gjennomføre to nye EU-forordninger som gjelder Reach ved å endre Reach-forskriften og produktforskriften.

Bakgrunnen for forslaget er at det europeiske kjemikalieregelverket Reach skal endres med en forordning som endrer og sletter flere poster på Reach vedlegg XVII. EU har dessuten nettopp vedtatt en forordning som presiserer og utdyper bestemmelser i Reach om oppdatering av registreringer. En viktig endring av Reach vedlegg XVII er at en rekke stoffer som har fått ny eller endret klassifisering som kreftfremkallende, kjønnscellemutagen eller reproduksjonstoksisk i de to strengeste kategoriene, 1A og 1B, blir omfattet av forbudet mot å selge kjemikalier som inneholder slike stoffer til private.

Endringer i Reach vedlegg XVII medfører også at vi foreslår å endre produktforskriften.

De to nye forordningene vil styrke eksisterende regelverk, og forventes å medføre en økt beskyttelse av helse og miljø. Endringene i det norske regelverket medfører ikke økonomiske konsekvenser fordi norske bedrifter uansett må oppfylle EUs krav for å få tilgang til de europeiske markedene.

Høringen blir sendt ut i samråd med Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Petroleumstilsynet.

Høringsnotatet Miljødirektoratet har utarbeidet ligger nederst på denne siden. Miljødirektoratets referanse er 2020/11096.

Eventuelle uttalelser sendes Miljødirektoratet som vedlegg via denne høringssiden. Uttalelsene vil ligge her og blir synlige for alle interesserte når høringsfristen har gått ut.