Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Forslag til vedlegg om farlig avfall til nasjonal avfallsplan og avfallsforebyggingsprogram.

Høringsnummer
Frist
03.12.2020
Tema
Avfall og sirkulær økonomi
Publisert
22.10.2020

Miljødirektoratet gjennomfører på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet høring av forslag til vedlegg om farlig avfall til nasjonal avfallsplan og avfallsforebyggingsprogram. 

Avfall

Klima- og miljødepartementet har bedt Miljødirektoratet om å utarbeide et forslag til oppdatert nasjonal avfallsplan og avfallsforebyggingsprogram, i samsvar med artikkel 28 og 29 i EUs rammedirektiv for avfall.

Planen ble publisert 20. desember 2019 og beskriver bl.a. avfallsmengder, status for håndtering av ulike typer avfall, de viktigste behandlings- og gjenvinningsanleggene i Norge, pågående og nye avfallsforebyggingstiltak og behov for endringer i avfallsinfrastrukturen, bl.a. på basis av EU-krav om forberedelse til ombruk og materialgjenvinning.

Det som ikke ble beskrevet i planen fra 2019 var forventet utvikling i mengden farlig avfall, forebygging og materialgjenvinning av farlig avfall og behov for ny infrastruktur for farlig avfall. I samråd med KLD ble det besluttet å beskrive disse temaene i et eget vedlegg om farlig avfall når Ekspertutvalget om farlig avfall hadde levert sin rapport. Vedlegget er nå sluttført og sendes herved på høring.

Innspill om ny avfallspolitikk vil ikke tas inn i endelig avfallsplan og avfallsforebyggingsprogram, siden politikk ikke er del av avfallsplanen men dekkes av stortingsmeldinger og nasjonale strategier.

Høringsnotatet ligger nederst på denne siden. Miljødirektoratets referanse er 2019/12747. Eventuelle uttalelser sendes til Miljødirektoratet som vedlegg via denne siden. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlig for alle interesserte. Avgjørelsen etter høringen vil ligge vedlagt etter at saken er avgjort.

Gi høringsuttalelse

Høringsfristen for denne høringen er utløpt